WHO potvrzuje, že test Covid-19 PCR je chybný Odhady „pozitivních případů“ nemají smysl. Uzamčení nemá vědecký základ – plus video

Autor: Prof Michel Chossudovsky, 16. března 2021

Test Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) byl přijat Světovou zdravotnickou organizací dne 23. ledna 2020 jako prostředek k detekci viru SARS-COV-2 na základě doporučení výzkumné skupiny pro virologii (se sídlem v Charité University Hospital, Berlin), podporovaný nadací Billa a Melindy Gatesových. (Další podrobnosti viz studie Drosten), nebo českou stránku ZDE.

Přesně o rok později, 20. ledna 2021, WHO změnilo názor. Neříkají „Udělali jsme chybu“. Změna je pečlivě formulována.

WHO sice nepopírá platnost svých zavádějících pokynů z ledna 2020, nicméně doporučuje „Re-testování“ (což každý ví, že je nemožné).

Sporná otázka se týká počtu prahových cyklů amplifikace (Ct). Podle Pietera Borgera a kol:

Počet amplifikačních cyklů by měl být menší než 35, nejlépe 25-30 cyklů. V případě detekce viru  35 cyklů a více cyklů detekuje, pouze signály, které nekorelují s infekčním virem, jak je stanoveno izolací v buněčné kultuře. (Zpráva o přezkoumání Corman-Drosten et al. Eurosurveillance 2020)

Světová zdravotnická organizace (WHO) o rok později mlčky přiznává, že VŠECHNY testy PCR prováděné s prahem amplifikace 35 cyklu (Ct) a vyšším jsou NEPLATNÉ. Ale byla to právě WHO, která vloni v lednu, po konzultaci s virologickým týmem v nemocnici Charité v Berlíně, doporučila 40-45 cyklů.

Pokud je test prováděn s prahovou hodnotou 35 Ct nebo vyšší (což vloni doporučila WHO), virus nelze detekovat, což znamená, že VŠECHNY tzv. Potvrzené „pozitivní případy“ uvedené v tabulkách za posledních 14 měsíců jsou neplatné.

Níže je pečlivě formulovaná „změna“ WHO. Celý text s odkazem na původní dokument je v příloze:

Pokyny WHO Diagnostické testování pro SARS-CoV-2 uvádí, že je nutno pečlivě interpretovat slabé pozitivní výsledky (1). Prahová hodnota cyklu (Ct) potřebná k detekci viru je nepřímo úměrná virové zátěži pacienta. Pokud výsledky testu neodpovídají klinickému obrazu, měl by být odebrán nový vzorek a znovu testován pomocí stejné nebo odlišné technologie NAT.

WHO připomíná uživatelům IVD, že prevalence onemocnění mění prediktivní hodnotu výsledků testů. S poklesem prevalence onemocnění se zvyšuje riziko falešně pozitivních nálezů (2). To znamená, že pravděpodobnost, že osoba, která má pozitivní výsledek (detekován SARS-CoV-2), je skutečně infikována SARS-CoV-2, klesá s klesající prevalencí, bez ohledu na uváděnou specificitu.

Tato změna názoru WHO potvrzuje, že odhad Covid pozitivní z testu PCR (s amplifikačními cykly 35 cyklů nebo vyššími), je neplatný. V takovém případě WHO doporučuje opakované testování: „měl by být odebrán a znovu testován nový vzorek„.

Toto doporučení je proforma. To samozřejmě nelze v praxi realizovat. Počínaje začátkem února 2020 byli již testovány miliony lidí na celém světě. Jediný závěr, který z nového doporučení WHO vylývá je, že pokud všichni nebudou znovu otestovány, jsou výsledky testů (podle WHO) chybné. Je nutné ještě podotknout, že existuje celá řada dalších nedostatků týkajících se testu PCR, kterými se tento článek nezabývá.

Od samého počátku byl test PCR běžně aplikován při prahové hodnotě amplifikace Ct 40 nebo vyšší, v souladu s doporučeními WHO z ledna 2020. To znamená, že metodika PCR, jak je aplikována na celém světě, v průběhu posledních 12–14 měsíců vedla ke kompilaci chybných a zavádějících statistik Covid.

A to jsou statistiky, které se, takřka jako hlavní ukazatel, používají k měření postupu takzvané „pandemie“. Při amplifikačním cyklu vyšším než 35, bude test detekovat  pouze signály, které nekorelují s infekčním virem, tedy „pozitivum“ u testované osoby je falešné. Všechna dosavadní čísla proto nemají smysl.

Z toho vyplývá, že ve skutečnosti neexistuje žádný vědecký základ pro potvrzení existence pandemie.

Což zase znamená, že blokování a další ekonomická opatření, která jsou přijímána na podkladě obrovských nárůstů takto (falešně) pozitivních a vyústila v sociální paniku, masovou chudobu a nezaměstnanost (údajně omezující šíření viru), nemají vůbec žádné opodstatnění.

Podle vědeckého názoru Pietera Borgera a spol.:

Pokud je někdo testován pomocí PCR jako pozitivní, když se použije prahová hodnota 35 cyklů nebo vyšší (jako je tomu ve většině laboratoří v Evropě a USA), je pravděpodobnost, že je daná osoba skutečně infikována, menší než 3%, pravděpodobnost že uvedený výsledek je falešně pozitivní, je 97% (Pieter Borger, Bobby Rajesh Malhotra, Michael Yeadon, Clare Craig, Kevin McKernan a kol., Critique of Drosten Study)

V době psaní zprávy (březen 2021), navzdory změně doporučené WHO, se tento test značně používá s Ct 40-45 ke zvýšení počtu s cílem udržet kampaň strachu, což odůvodňuje probíhající blokování i urýchlené zavádění očkování vakcínami Covid.

WHO potvrzuje, že použitý testovací postup Covid PCR je neplatný. Je to „smečka lží“.

Pro implementaci vakcíny Covid neexistuje absolutně žádný vědecký základ.

Jak WHO, tak vědecké hodnocení Pietera Borgera a kol. jednoznačně potvrzují, že testy přijaté vládami k ospravedlnění zablokování a destabilizace národních ekonomik jsou NEPLATNÉ.

Navíc, ve většině případů „pozitivně testovaných“, tyto testy PCR nejsou běžně doprovázeny lékařskou diagnózou testovaných pacientů.

****

Úplné znění směrnice WHO ze dne 13. ledna 2021

Směrnice WHO

Účel tohoto oznámení: Upřesnění informací, které WHO poskytla dříve. Toto oznámení nahrazuje Informační oznámení WHO pro uživatele diagnostických zdravotnických prostředků in vitro (IVD) Identifikátor, 2020/5 verze 1, vydané 14. prosince 2020.

Popis problému: WHO požaduje, aby uživatelé při interpretaci výsledků vzorků testovaných metodou PCR postupovali podle pokynů k použití (IFU).

Uživatelé IVD si musí pečlivě přečíst a následovat IFU, aby zjistili, zda výrobce doporučuje manuální úpravu prahu pozitivity PCR.

Pokyny WHO Diagnostické testování pro SARS-CoV-2 uvádí, že je zapotřebí pečlivě interpretovat slabé pozitivní výsledky (1). Prahová hodnota cyklu (Ct) potřebná k detekci viru je nepřímo úměrná virové zátěži pacienta. Pokud výsledky testu neodpovídají klinickému obrazu, měl by být odebrán nový vzorek a znovu testován pomocí stejné nebo odlišné technologie NAT.

WHO připomíná uživatelům IVD, že prevalence onemocnění mění prediktivní hodnotu výsledků testů. S poklesem prevalence onemocnění se zvyšuje riziko falešně pozitivních nálezů (2). To znamená, že pravděpodobnost, že osoba, která má pozitivní výsledek (detekován SARS-CoV-2), je skutečně infikována SARS-CoV-2, klesá s klesající prevalencí, bez ohledu na uváděnou specificitu.

Většina testů PCR je označena jako pomůcka pro diagnostiku, proto musí poskytovatelé zdravotní péče zvážit jakýkoli výsledek v kombinaci s načasováním odběru vzorků, typem vzorku, specifikami testu, klinickým pozorováním, anamnézou pacienta, potvrzeným stavem všech kontaktů a epidemiologickými informacemi.

Doporučení uživatelům IVD:

  • Přečtěte si pozorně celý návod k použití.
  • Pokud jsou vám některé věci IFU nejasné, obraťte se na svého místního zástupce.
  • Zkontrolujte IFU u každé příchozí zásilky, abyste zjistili jakékoli změny v IFU.
  • Ve zprávě o výsledku testu poskytovateli zdravotní péče, uvádějte hodnotu Ct.

Poznámky

  1. Diagnostické testování pro SARS-CoV-2. Ženeva: Světová zdravotnická organizace; 2020, referenční číslo WHO/2019-nCoV/laboratoř/2020.6.
  2. Altman DG, Bland JM. Diagnostické testy 2: Prediktivní hodnoty. BMJ. 9. července 1994; 309(6947):102. doi: 10.1136/bmj.309.6947.102.

****

Profesor Michel Chossudovsky je oceněný autor, emeritní profesor ekonomie na univerzitě v Ottawě, zakladatel a ředitel Centra pro výzkum globalizace (CRG) v Montrealu, editor globálního výzkumu. Vyučoval jako hostující profesor v západní Evropě, jihovýchodní Asii, Tichomoří a Latinské Americe. Působil jako ekonomický poradce vlád rozvojových zemí a působil jako konzultant pro několik mezinárodních organizací. Je autorem jedenácti knih, včetně Globalizace chudoby a Nový světový řád (2003), Americká „válka proti terorismu“ (2005), Globální hospodářská krize, Velká deprese dvacátého prvního století (2009) (editor) ), Směrem ke scénáři třetí světové války: Nebezpečí jaderné války (2011), Globalizace války, Dlouhá americká válka proti lidskosti (2015). Je přispěvatelem do Encyclopaedia Britannica. Jeho spisy byly publikovány ve více než dvaceti jazycích. V roce 2014 mu byla udělena Zlatá medaile za zásluhy o Srbskou republiku za spisy o agresivní válce NATO proti Jugoslávii.

Originál článku a úvodního obrázku: Gobal Research
Překlad: Adminstrátor TOP-CZ