Směr k totalitnímu režimu? Evropská komise přijímá vakcínu proti GMO k potírání neexistujícího viru Covid-19. Cpou to svinstvo do potravin a teď to budou cpát do lidi? Kdo byl za českou vládu v „Radě EU 17. 06. 2020“ a odklepl to?

Autor: Julian Rose, 16. července 2020

V rozhodnutí, které mnoho lidí šokovalo, učinila Evropská komise velký krok ke své ambici, podrobit své občany totalitnímu režimu, ve kterém technologie pozměňující DNA, tvoří hlavní část masové kontroly a neaplikovatelné pravidlo despotismu.

Za předsednictví německého ministra zdravotnictví Jensa Spahna přijala Komise nové rozhodnutí, které požaduje „rychlý vývoj vakcíny proti GMO proti přípravku Covid-19„.

Komise zrušila své dřívější regulační stanovisko a dne 14. 07. 2020 vydala tiskovou zprávu, v níž uvedla, že tento nový akt poskytuje „dočasnou výjimku“ z klinického hodnocení vakcíny, podle toho, co uvádí jako „uzavřené použití geneticky modifikovaných organismů“.

Tisková zpráva dále říká:

Toto nařízení se použije, dokud bude onemocnění COVID-19 považováno Světovou zdravotnickou organizací za pandemii, nebo dokud bude použito rozhodnutí Komise, kterým se uznává situace ohrožení veřejného zdraví v důsledku onemocnění COVID-19.

Text dále pokračuje:

„Výjimka stanoví, že většina operací souvisejících s prováděním klinických hodnocení nebude vyžadovat předchozí posouzení rizik pro životní prostředí ani souhlas s články 6 až 11 směrnice 2001/18/ES“.

Jens Spahn přímo říká:

„Vakcína proti Covid-19 je naléhavě potřebná.“ Toto nařízení zajistí, aby klinické zkoušky v EU mohly začít neprodleně a aby se neztrácel drahocenný čas. Zákon přijatý dnes ukazuje, že EU je připravena převzít vedoucí postavení v celosvětovém úsilí o zajištění vývoje bezpečné a účinné vakcíny“.

Evropská komise, v potřebě dalšího „faktoru strachu“, jenž prohloubí obavy z „druhé vlny“, jednoznačně přijala nadmíru chybný a obecně vyvrácený postoj WHO, že Covid-19 je „vytváří zvlášť nebezpečnou situací v oblasti veřejného zdraví“. Kromě toho rozhodla, že pouze vakcína GMO dokáže odstranit to, co je údajně příčinou této nouze.

Sotva bychom mohli ukázat na očividnější příklad centralizovaného kontrolního systému „Nového světového řádu“, který by byl uveden do provozu v rukou nikým nevolených technokratů, Big Pharma a vakcinačních magnátů, jejichž jména již všichni dobře známe.

To vyžaduje rozsáhlý akt mezinárodního odporu a zvrácení hluboce arogantní vlády despotismu, který se pokouší získat kontrolu nad planetou.

URL pro tiskovou zprávu a podrobnosti o nařízení Komise zde.

Celý text níže:

Vakcína proti COVID-19: Rada přijímá opatření k usnadnění rychlého rozvoje.

Rada dnes přijala nařízení, jehož cílem je urychlit vývoj a zavádění očkovací látky proti COVID-19 v EU. Nařízení poskytuje dočasnou výjimku pro klinická hodnocení těchto vakcín z předchozího posouzení environmentálních rizik jenž vyžadují právní předpisy EU o záměrném uvolňování do životního prostředí a uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými organismy (GMO). Kromě toho sděluje, že tato dočasná výjimka platí také v případě, kdy členské státy povolí použití léčivých přípravků obsahujících, nebo sestávajících z GMO určených k léčbě nebo prevenci COVID-19, v určitých výjimečných a naléhavých případech, definovaných ve farmaceutických právních předpisech.

Toto nařízení se použije, dokud bude onemocnění COVID-19 považováno Světovou zdravotnickou organizací za pandemii, nebo dokud se použije rozhodnutí Komise, kterým se uznává situace ohrožení veřejného zdraví v důsledku onemocnění COVID-19.

Vakcínu proti COVID-19 je nutné mít co nejdříve. Toto nařízení zajistí, aby se klinické zkoušky v EU mohly začít neprodleně a aby se neztrácel drahocenný čas. Nařízení dnes přijaté ukazuje, že EU je připravena převzít vedení v celosvětovém úsilí o zajištění vývoje bezpečné a účinné vakcíny.

Nařízení stanoví výjimku od některých ustanovení směrnice 2001/18 / ES o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a směrnice 2009/41 / ES o uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy. Výjimka stanoví, že veškeré úkony týkající se provádění klinických hodnocení, mimo jiné balení a označování, skladování, přeprava, likvidace, odstraňování, distribuce, výdej, podávání nebo používání hodnocených humánních léčivých přípravků, které obsahují GMO nebo z nich sestávají a jsou určeny k léčbě, nebo prevenci onemocnění COVID-19, nevyžadují předchozí hodnocení rizika pro životní prostředí a/nebo souhlas v souladu s články 6 až 11 směrnice 2001/18/ES, nebo články 6 až 13 směrnice 2009/41/ES, pokud se tyto činnosti týkají provádění klinického hodnocení povoleného v souladu se směrnicí 2001/20/ES.. Na výrobu těchto produktů se však budou stále vztahovat všechna ustanovení těchto směrnic.

Nařízení rovněž objasňuje, že některá ustanovení směrnic 2001/18 / ES a 2009/41 / ES se nepoužijí, pokud členské státy umožníí přístup k léčivým přípravkům obsahujícím geneticky modifikované organismy, nebo z nich sestávajícím v určitých výjimečných a naléhavých situacích. Tyto případy jsou definovány ve směrnici 2001/83 / ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků a v nařízení (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Unie pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi.

Nařízení bylo přijato písemným postupem.

Pozadí a další kroky:

Komise přijala svůj návrh dne 17. června 2020. Evropský parlament hlasoval pro navrhované nařízení dne 10. července 2020. Nařízení bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 17. července a vstoupí v platnost následujícího dne.

Text nařízení – čessky
Návrh Komise – česky
Vypuknutí COVID-19 – základní informace – česky

****

Poznámka pro čtenáře: Přeposílejte tento článek svým známým a přátelům. Publikujte na vašem blogu, na internetových fórech. atd.

Julian Rose je průkopníkem ekologického zemědělství ve Velké Británii, spisovatelem, mezinárodním aktivistou, podnikatelem a učitelem. Jeho poslední kniha „Překonání robotické mysli – proč musí lidstvo projít“, je tentokrát zvláště předzvěstná: viz www.julianrose.info.