Operace Coronavirus pracuje ruku v ruce s Nanotech Agendou

Autorka: Makia Freeman

PŘÍBĚH: Otevřeně přiznaným faktem je, že v současnosti vyvíjenými vakcínami COVID, budou nanotechnologické vakcíny využívající různé nanotechnologické platformy a aplikační systémy.
DŮSLEDKY: COVID je záminkou k prosazení zlověstné nanotechnologické agendy – infiltrace lidského těla nanosenzory schopnými přenášet a přijímat data.

Nanotechnologická agenda.

Umístění drobných senzorů, zařízení a strojů měřených v nanometrech uvnitř lidského těla, dostává podporu ze současné falešné pandemie, kterou jsem označila jako operace Coronavirus. Můj dřívější článek Hydrogel Biosensor: Implantovatelný nanotech pro použití ve vakcínách COVID? poukazoval na možnosti, že přicházející vakcíny COVID mohou obsahovat nanotechnologie financované DARPA zvané hydrogel, biosenzor, který by monitoroval vaše tělo, odesílal a přijímal informace do 5G Inteligentní síítě. Realita je však mnohem horší. Spiklenci NWO nejen plánovali tuto pandemii po celá desetiletí, ale také plánovali nanotechnologickou agendu a nyní, s příchodem COVID, se tyto dvě agendy slučují a budou mít drastické následky pro lidstvo. V tomto článku se blíže podíváme na nanotechnologickou agendu a současný stav nanotechnologií ve stávajících produktech, jako jsou vakcíny. Agenda je již mnohem pokročilejší, než si mnoho lidí uvědomuje.

Plán z roku 2008 plánuje vybudovat hardwarovou architekturu „Nanorobot“

Výzkumný dokument z roku 2008 s názvem Nanorobotová hardwarová architektura pro lékařskou obranu podrobně analyzuje, jak lze nanotechnologická zařízení, jako jsou nanoroboti, použít k různým účelům, jako je „lékařská obrana“ a „kontrola epidemie„. Uvádí, že poskytuje podrobnosti o „integrované platformě a hardwarové architektuře pro aplikaci nanorobotů při kontrole epidemie, která by měla umožnit prognózu biologického rizika v reálném čase in vivo.“ Cílem je umístit nanotechnologie do našich těl, které v reálném čase komunikují s inteligentní sítí (využívající 5G), aby poskytly úřadům důvěrné informace o nás. Wayne z Alchemical Tech Revolution ZDE k tomu udělal skvělý komentář. Zde je několik citací z článku:

Normálně je v oblastech veřejné kalamitní nebo konfliktní zóny konstantní absence pitné vody, jakéhokoli druhu paliva, elektřiny a nedostatek věží pro síťovou komunikaci, včetně kabelové a bezdrátové telefonie. V takové situaci dostupná infrastruktura není zdaleka ideální, aby umožnila zřídit rozsáhlou lékařskou laboratoř s přesnou a rychlou analýzou. Z tohoto hlediska mohou nanoroboty integrovaní do nanobiosenzorů pomoci přenášet informace v reálném čase pomocí mezinárodních mobilních telefonů pro bezdrátový přenos dat prostřednictvím satelitní komunikace. Nanoroboty by ve skutečnosti měly znamenat efektivní a výkonné klinické zařízení poskytující cenné biomedicínské monitorování, a to jak pro vojáky, tak pro civilní obyvatelstvo.“

Všimněte si, jak připouštějí, že existuje dvojí použití (pro vojenské i civilní účely), které obvykle implikuje zbraňový systém s jiným použitím. V tomto případě maskují hlubší účel (vestavěný dohled) pod vrchním účelem (lékařská aplikace):

Vezmeme-li v úvahu okamžik infekce, u některých nakažlivých nemocí se mohou objevit první příznaky po hodinách, týdnu nebo delší době, jako jsou roky nebo dokonce desetiletí. Znamená to například, že když si veřejné orgány všimly infekce od kontaminované osoby, která vykazovala vnější příznaky, měl virus dostatek času na to, aby se rozšířil prostřednictvím kruhu přátel a spolupracovníků infikované oběti. Mezitím tito kamarádi nepříznivě poháněli virus vpřed a zahájili katastrofický řetězový kruh. Použití nanorobotů se zabudovanými nanozařízeními pro kontrolu epidemie v reálném čase, jako laboratoř na čipu, může být užitečné, aby se zabránilo vážné kontaminaci velkými proporcemi“.

Výše uvedený citát zdůrazňuje nebezpečí nákazy, konkrétně viru, jako důvod, proč se chcete dobrovolně podřídit nanotech agendě a zapojit se do nanotechnologií. Odvolává se na pojmy nákazy a teorie choroboplodných zárodků, avšak zejména od doby, kdy začala scamdemie COVID, řada odvážných nezávislých vědců a lékařů tyto myšlenky zpochybňuje, což posiluje současný obchodní model petrochemických pilulek a vakcín v lékařském průmyslu.

Implementovali jsme systémovou simulaci a architekturu nanorobotů pro snímání krevního řečiště, zaměřenou na biochemické změny proti patologickým signálům. Skutečný pokrok v bezdrátových technologiích, nanoelektronických zařízeních a jejich použití při implementaci nanorobotů aplikovaných na kontrolu epidemie ilustrují, co mohou budoucí technologie umožnit, pokud jde o monitorování zdraví v reálném čase. Přístup k monitorování chemických koncentrací in vivo by se měl vztahovat i na ostatní.

Jak říká Wayne, tyto věci jsou dalším levelem ve sledování kontaktů. Zapomeňte na aplikaci v telefonu, plán je pro dohled in vivo (probíhající v živém organismu). Z článku je mnoho významných citací, ale zde je jedna poslední:

Frekvence od 1 do 20 MHz lze úspěšně použít pro biomedicínské aplikace bez jakéhokoli poškození.

Znamená to, že by mohlo dojít k poškození, pokud jsou frekvence vyšší než 20 MHz, například v rozsahu 5–100 GHz v pásmu 5 G?

Studie z roku 2017 ukazuje, že kontaminanty nanotechnologií jsou již ve vakcínách široce přítomny

Nanotech invaze už je tady. Nejde o otázku „umístít nanotechnologie do vakcín“, protože je již mají. Tato italská studie z roku 2017 s názvem Nové vyšetřování kontroly kvality vakcín: Mikrokontaminace a nanokontaminace podrobně uvádí ohromující škálu nanokontaminantů ve vakcínách, včetně částic vyrobených z olova, kadmia, céria, železa, titanu, niklu, zirkonia, stroncia, wolframu, zlata, stříbra, platiny, antimonu, vizmutu a hliníku. Studie (která analyzuje 44 typů 15 tradičních vakcín) uvádí, že tyto kontaminující látky nejdou „biologicky rozložit“ a jsou biologicky nekompatibilní“, že jejich zařazení „není deklarováno“ a že jejich přítomnost je „nevysvětlitelná“.

Poskytuje tak výhodu společnosti Big Pharma a jejím kontrolorům vůči pochybnostem o jejich vakcínách, když dochází k závěru, že „naší hypotézou je, že tato kontaminace je neúmyslná, protože je pravděpodobně způsobena znečištěnými složkami nebo postupy průmyslových procesů (např. filtrací) používanými k výrobě vakcín, nikoli zaviněna výrobcem. Pokud je naše hypotéza ve skutečnosti pravdivá, důkladná kontrola pracovišť a úplná znalost celého postupu přípravy vakcíny, by pravděpodobně problém odstranily“. Znalý pozadí lidské mikročipové a nanotechnologické agendy, řekl bych, že existují jiné způsoby, jak se na celou věc podívat.

Studie odhaluje, jak mohou tyto nanočástice negativně interagovat s tělem a způsobit škodlivé účinky:

Vyšetřování odhalilo, že některé částice jsou uloženy v biologickém substrátu, kde jsou pravděpodobně proteiny, endotoxiny a zbytky bakterií. Jakmile částice přijde do styku s proteickými tekutinami, dojde k nano-biointerakci a vytvoří se „proteinová koróna“. Nano-biointerakce vytváří sloučeninu větší velikosti, která není biologicky odbouratelná a může vyvolat nepříznivé účinky, protože ji tělo samo nerozpozná jako samo sebou. Obrázky 5a-5f ukazují příklady těchto nano-bio-interakcí. Je možné vidět stabilně složené subjekty obsahující částice olova nerezové oceli (železo, chrom a nikl) a mědi.

Po injekci mohou tyto mikročástice a nanočástice zůstat kolem místa vpichu a vytvářet otoky a granulomy. Ale mohou být také přenášeny krevním oběhem, unikající jakémukoli pokusu odhadnout, jaké bude jejich konečné místo určení. Stejně jak se to děje u všech cizích těles, zejména u těch malých, vyvolávají chronickou zánětlivou reakci, protože většinu těchto částic nelze odbourat. Efekt proteinové koróny, díky nano-biointerakci může navíc produkovat organické / anorganické kompozitní částice schopné nežádoucím způsobem stimulovat imunitní systém. Nutno ještě dodat, že tyto částíce často pozorované ve vakcínách mohou vstoupit do buněčných jader a interagovat s DNA.

V některých případech, např. kdy se vyskytuje železo a některých slitin železa, mohou korodovat a produkty koroze vyvolat toxicitu ovlivňující tkáně.

Je tedy třeba zamyslet se nad tím, zda jsou tyto, takzvané náhodné a nebezpečné nanokontaminanty jen částice, které mnoha způsoby nepříznivě ovlivňují lidské zdraví, nebo jsou to také nanosenzory, které mohou přijímat a přenášet data do Smart Grid?

nanotech-COVID-vaccine

Nanotechnologie je na vrcholui špičkového výzkumu vakcín

Nanotechnologická agenda úzce souvisí s vakcínami. Například tato studie z roku 2019 Vakcíny na bázi nanočástic proti respiračním virům propagují výhody nanotechnologických vakcín:

Konvenční vakcíny založené na živě oslabených patogenech představují riziko návratu k patogenní virulenci, zatímco vakcíny s inaktivovanými patogeny často vedou ke slabé imunitní odpovědi. K překonání těchto problémů byly vyvinuty podjednotkové vakcíny. Tyto vakcíny však mohou trpět omezenou imunogenicitou a ve většině případů je indukovaná ochrana pouze částečná. Nová generace vakcín na bázi nanočástic ukázala velký potenciál k řešení většiny omezení konvenčních a podjednotkových vakcín. Je to způsobeno nedávným pokrokem v chemickém a biologickém inženýrství, které umožňuje návrh nanočástic s přesnou kontrolou velikosti, tvaru, funkčnosti a povrchových vlastností, což vede k lepší prezentaci antigenu a silné imunogenitě.

Tato studie z července 2020, vývoj vakcín COVID-19 a potenciální cesta nanomateriálů, vysvětluje, jak existuje mnoho nanotechnologických platforem, které budou zahrnuty do budoucích vakcín:

Přístupy založené na nanotechnologiích nabízejí způsob umožňující řešení problému dodávek vakcíny do vhodných buněčných populací a subcelulárních lokalit. Vakcína mRNA společnosti Moderna je založena na platformě lipidových nanočástic, ale existuje mnoho dalších rozvíjejících se nanotechnologií pro dodávání vakcín s nukleovými kyselinami. Nanotechnologické platformy včetně kationtových nanoemulzí, liposomů, dendrimerů nebo polysacharidových částic byly použity ke zlepšení stability  dodávaných vakcín na bázi mRNA.

Nadcházející vakcína Moderna COVID financovaná organizátorem NWO a eugenikem Billem Gatesem je novým typem technologie: vakcínou mRNA využívající nanotechnologie. To platí pro další vyvíjené vakcíny COVID. Plandemie COVID se používá jako záminka k rychlejšímu postupu vpřed s nanotechnologickými vakcínami, což v konečném důsledku zrychluje centrální schéma NWO (New World Order): agendu lidských mikročipů. Plně se zobrazuje agenda nanotechnologií prostřednictvím COVID:

Nanomateriály hrají důležitou roli ve všech aspektech navrhování, dodávek a podávání vakcín. Nanočástice umožňují multivalentní prezentaci antigenu a stabilizaci antigenů po podání, mohou sloužit jako substance pro posílení imunitní odpovědi a mohou působit jako nosiče pro cílené dodávání antigenů.

Vakcína mRNA dodávaná s liposomálními nanočásticemi skutečně patří mezi kandidáty v současné době v klinických studiích proti SARS-CoV-2. I když zůstává skutečností, že v současné době není schválena žádná vakcína mRNA nebo DNA pro jakékoli onemocnění, dodávka nukleových kyselin vyžaduje určitou formu modifikace, nebo nanozařízení, aby se zabránilo degradaci v těle, ale liposomální zařízení již skutečně byla schválena pro dodávání RNA, i když zatím ne pro vakcíny.

Závěrečné myšlenky o akcelerující agendě nanotechnologií

To je ono! Je to hra! Přicházejí všechny věci o kterých již roky, mnoho alternativních vědců píše, mluví a varuje. Operace Coronavirus je bránou k zavedení Nového světového řádu. COVID byla záminka nabízená tyrany pro téměř jakékoli drakonické omezení na slunci. Nyní, s přicházející vakcínou COVID víme, že bude zahrnovat nějaký druh nanotechnologie, protože jak jsem již naznačila výše, kromě věcí, jako je hydrogel, se vyvíjí nepřeberné množství nanotechnologických platforem. Různé studie a samotné farmaceutické společnosti otevřeně tvrdí, že budou existovat nanotechnologické vakcíny COVID. S plány na rozšíření této vakcíny, kterou bude spravovat armáda (jak je hlášeno v USA a Velké Británii) a „jenž bude co nejvíce povinná“ (podle australského premiéra Scotta Morrisona), se čas rychle krátí a moc ho již nezbývá, aby se lidé probudili k nanotechnologické agendě – než bude příliš pozdě.

*****

Makia Freeman je redaktorkou The Freedom articles, dlouholetou badatelkou pravdy a propagátorkou svobody. Poskytuje, nestraníckou, jedinečnou a špičkovou analýzu toho, kdo řídí svět, jak to dělá a jaká je hlubší agenda – a také řešení pro obnovení míru a svobody ve světě. Kromě geopolitiky, suverenity, zdraví a vyššího vědomí píše články, které odhalují propagandu a četné aspekty celosvětového spiknutí. Její články jsou pravidelně publikovány a uváděny na webech jako David Icke, Wake Up World, Activist Post, Waking Times, Global Research, The Sleuth Journal a mnoha dalších.

Zdroje:

*https://thefreedomarticles.com/hydrogel-biosensor-darpa-gates-implantable-nanotech-covid-vaccine/https://thefreedomarticles.com/hydrogel-biosensor-darpa-gates-implantable-nanotech-covid-vaccine/

*https://thefreedomarticles.com/9-simulations-drills-laws-prepared-for-the-coronavirus/https://thefreedomarticles.com/9-simulations-drills-laws-prepared-for-the-coronavirus/

*https://www.mdpi.com/1424-8220/8/5/2932/htmhttps://www.mdpi.com/1424-8220/8/5/2932/htm

*https://www.youtube.com/watch?v=fvzUtK3di0chttps://www.youtube.com/watch?v=fvzUtK3di0c

*https://thefreedomarticles.com/deep-down-virus-rabbit-hole-question-everything/https://thefreedomarticles.com/deep-down-virus-rabbit-hole-question-everything/

*https://thefreedomarticles.com/western-medicine-rockefeller-medicine/https://thefreedomarticles.com/western-medicine-rockefeller-medicine/

*https://medcraveonline.com/IJVV/new-quality-control-investigations-on-vaccines-micro–and-nanocontamination.htmlhttps://medcraveonline.com/IJVV/new-quality-control-investigations-on-vaccines-micro–and-nanocontamination.html

*https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2019.00022/fullhttps://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2019.00022/full

Originál zdroj textu a obrázků: The Freedom Articles
Překlad: Aministrátor TOP-CZ