Nahánění migrantů do EU se přesouvá do Afriky – tam to nebude tak na očích, část 3

Autor: Maru

První část
Druhá část

Poslední odstavec druhé části: Tato struktura se ohání termíny jako humanismus, lidská práva a demokracie, ale nemá s jejich skutečným významem nic společného. Naopak. Používá je k nátlaku a k nastolení diktatury nikým nevolených a nekontrolovatelných subjektů.

Ukažme si to na několika případech:

1. Pakt EU o demokracii, právním státu a základních právech

V říjnu 2016 přijal Evropský parlament rezoluci, vyzývajících k právním krokům, které pod záminkou lidských práv ve skutečnosti okleští svobodu občanů členských států EU. Je to patrně příprava na tzv. „tvrdé jádro EU“.

Jde o rezoluci pro vytvoření tzv. „Paktu EU o demokracii, právním státu a základních právech“, na základě kterého se má každoročně hodnotit demokracie a dodržování lidských práv v členských státech EU.

EK potom vypracuje hodnocení včetně seznamu požadavků, co musí jednotlivé státy změnit. Při neuposlechnutí budou následovat peněžité sankce nebo okleštění hlasovacích práv.

Hodnocení bude vypracováno kromě jiného i na základě zpráv tzv. odborníků, neziskovek (organizací občanské společnosti) a mezinárodních organizací např. OSN, OBSE a OECD

A hodnotitele nebudou navrhovat jen politické orgány EU, ale i OSN, OBSE a OECD.

To znamená, že do hodnocení států budou zasahovat nikým nevolené orgány vně EU a neziskové organizace. Přitom toto hodnocení bude mít za následek velmi přísné sankce.To je diktát cizí moci, která používá BOS jako prostředek k naprostému ovládnutí členských států EU.

BOS postupuje právě opačně, než státy, které se před neziskovkami a dalšími organizacemi financovanými zahraničím chrání tím, že je označí za zahraniční agenty.

BOS jim naopak chce dát pravomoc rozhodovat o členských státech EU.

Jedním z důvodů pro navržení tohoto zákona byl podle Evropského parlamentu fakt, že pokyny generálního tajemníka OSN s názvem „Přístup OSN k pomoci při budování právního státu“ doporučují, aby právní stát zahrnoval veřejnou a občanskou společnost, která přispívá k posilování právního státu a povolává státní úředníky a instituce k odpovědnosti. (Pozn. „Občanskou společností“ se v newspeaku těchto organizaci nazývají neziskovky).

2. Modelový zákon pro toleranci a pro potlačování netolerance

Neziskovka „Evropská rada pro toleranci a usmíření“ (ECTR) vypracovala již v roce 2012 tzv. „Evropský modelový zákon pro toleranci a pro potlačování netolerance“, který by měly přijmout jednotlivé členské státy EU.

V roce 2012 ECTR zorganizovala prezentaci návrhu zákona v Bruselu, zkonzultovala ho s EK a s Radou Evropy (=premiéři a hlavy členských států EU), předvedla ho OSCE a komisi LIBE Evropského parlamentu a parlamentům vybraných států.

Tento zákon byl aktualizován v roce migrační vlny 2015. V lednu 2015 byl předveden na „Kulatém stolu předsedů parlamentů“ v Praze. Kulatý stůl pak vydal tzv. „Pražskou deklaraci“, která požaduje zostření boje proti antisemitismu a proti „nenávistným trestným činům“.

Tento zákon je tedy připraven a nikdo z politiků nemůže říci, že by o něm nevěděl.

Zákon definuje pojem „skupina“ jako více lidí

 • stejné národnosti
 • stejné rasy
 • stejného etnického původu
 • stejných kulturních kořenů,
 • stejného náboženství
 • stejné politické příslušnosti
 • stejného jazyka
 • stejné genderové identity
 • stejné sexuální orientace,

Dále definuje tzv. „group libel“, „skupinu hanobení“, do které spadají vyřčené urážky vůči výše uvedeným skupinám či jejich členům a věty typu „všichni cikáni jsou zloději“.

Dále definuje „nenávistné trestné činy“ jako každý kriminální akt jakkoli definovaný, spáchaný proti osobě či majetku, kde je oběť záměrně vybrána na základě skutečné nebo předpokládané příslušnosti k výše uvedeným skupinám či na základě jejich podpory. Do nenávistných trestných činů zahrnuje i tzv. hate speech=nenávistnou řeč.

Migrantům věnuje zákon celý speciální odstavec.

Zákon nařizuje, aby se

 • nenávistné trestné činy včetně nenávistné řeči
 • hanobení
 • podněcování k násilí proti skupině
 • otevřené schvalování totalitní ideologie
 • xenofobie
 • antisemitismus
 • popírání či schvalování holocaustu
 • popírání či schvalování genocidy potvrzené mezinárodním tribunálem

posuzovaly jako „aggravated crimes“ = trestné činy s vyšší trestní sazbou.

Mladiství, odsouzení za spáchání výše uvedených trestných činů, budou muset podstoupit tzv. rehabilitační program vedoucí ke kultuře tolerance.

3. Agenda 2030 a umělé vyvolávání migračních vln

OSN ve spolupráci s BOS vytvořila Agendu udržitelného rozvoje 2030, poplatnou velkému byznysu, která je nedemokraticky, shora dolů,nařizována členským státům OSN a jejím podstatným bodem je podpora migrace jako prvku udržitelného rozvoje.

BOS tuto Agendu

Podpora migrace jako zdroje udržitelného rozvoje implikuje zavedení pravidelné, řízené, legální migrace (včetně ekonomické migrace), organizované nadnárodními organizacemi a neziskovkami.

Taková migrace by ve svém důsledku znamenala zničení národních států – a o to jde v první řadě.

Aby se něco podobného podařilo prosadit, potřebovaly nadnárodní skupiny

 • spustit masovou migraci do Evropy
 • přesvědčit Evropany, že masová migrace je trvalým objektivním procesem, který nelze zastavit hranicemi a nedá se tedy nic jiného dělat, než řídit tento proces na nadnárodní úrovni.

K takovému řízení je třeba nadnárodní zákonná forma – a tou má být Globální zákon pro migraci a uprchlíky – a systém, který by to celé uvedl do praxe – a tím je tzv. Comprehensive Refugee Response Framework. Na tom všem se dlouhodobě pracovalo.

Zbývalo tedy vyvolat masovou migraci do Evropy? Jakým způsobem lze něčeho podobného dosáhnout?

 • Způsobením chaosu v rozvojových státech (válkou, podporou islámských fundamentalistů, násilným vyháněním obyvatelstva kvůli projektům velkého byznysu),
 • intenzívní kampamní neziskovek v rozvojových státech a vytvořením migračního byznysu,
 • organizací migračních cest.

Přes veškerou snahu se však vždy většina skutečných uprchlíků soustřeďuje v nejbližších uprchlických táborech za hranicemi své země.

Jak tedy vyhnat uprchlíky z uprchlických táborů v Turecku a Africe?

OSN má na to jednoduchou páku. Pod záminkou nedostatku financí zruší těmto táborům potravinovou pomoc. A neziskovky pak vše směřují tím správným směrem.

Podívejme se na graf na str. 41 dokumentu „Zachraňování a posilování životů – partnerství mezi Spojenými národy a Evropskou unií v roce 2014 – 2015“, který ukazuje v jakých oblastech byly použity peníze, kterými EU dotuje OSN. Hodnoty jsou uváděny v milionech EUR.

Graf mapuje roky 2000 až 2015. Můžeme na něm vidět, že v roce 2001, kdy EK vydala své sdělení o „budování účinného partnerství s OSN, EU dotace OSN výrazně vzrostly – a dále rostou.

Celková výše dotací je zobrazena zelenou čarou.

Červená čára představuje financování humanitárních projektů – to je např. .vybavení a jídlo v uprchlických táborech. Z grafu je patrné, že v roce 2014 – tedy těsně před vypuknutím migrační krize – nastal zlom a následný prudký pokles financování humanitárních projektů.

Přitom celková výše podpory, kterou OSN dostávala z EU, stále stoupala.

Modrá čára představuje financování tzv. rozvojové agendy=Agendy udržitelného rozvoje 2030=dotování zájmů byznysu v Africe, dotace klimatickému byznysu vAfrice, dotace neziskovkám a nadnárodním organizacím vAfrice, budování cest, budování elektronických hranic v Africe, středisek pro legální migraci apod. Financování příprav na zavedení Globálního zákona pro migraci. Zde nastal v roce 2014 opačný proces – velice prudký nárůst.

nahaneni-migrantu

Tento graf je důkazem, že OSN prudkým poklesem humanitární pomoci úmyslně vyvolává tzv. „trvalou“ migraci do Evropy.

Zopakujme si události:

– 2014: Na podzim 2014 stiskli věřitelé (vesměs francouzské a německé banky) Řecko jako okupovaný stát. Ekonom Paul Krugmen k tomu napsal:

„V posledních týdnech jsme se dozvěděli, že být členem eurozóny znamená, že věřitelé mohou zničit vaši ekonomiku, pokud vystoupíte z řady. To vůbec nemá vliv na základní ekonomiku úspor. Zde přesahuje drsnost do čiré pomstychtivosti, úplné zničení státní suverenity a žádné naděje na úlevu.“

– 1. prosince 2014 zrušilo OSN potravinovou pomoc syrským uprchlíkům v táborech v Turecku, Libanonu, v Jordánsku, v Iráku a Egyptě – migrační krize mohla začít.

– 2015: V květnu 2015 oznámila Bruselská okupační struktura (BOS) Evropský program pro migraci. V tomto dokumentu rozlišuje Evropská komise Přesídlování migrantů a Relokaci migrantů. Ohledně přesídlovámí EK oznámila, že zavázala členské státy, aby od OSN UNHCR odebíraly ročně 20.000 migrantů (dohromady). U těchto migrantů rozhodl o udělení azylu OSN Vysoký komisař pro uprchlíky a nikoli evropské státy. Ohledně relokace EK oznámila, že EU potřebuje trvalý systém pro sdílení odpovědnosti za vysoké počty uprchlíků a uchazečů o azyl mezi členskými státy a ohlásila vytvoření legislativy na kvóty. Dále oznámila, že do konce roku 2015 bude v Nigeru zřízeno pilotní víceúčelové středisko. To bude ve spolupráci s UNHCR, Mezinárodní organizací pro migraci (IOM) a nigerskými orgány poskytovat informace, místní ochranu a příležitosti k přesídlení těm, kdo je potřebují.

– Cca v červnu 2015 dorazila vlna migrantů z tureckých táborů do Řecka.

– V červenci OSN ještě navýšila škrty potravinové pomoci pro syrské uprchlíky v Libanonu a v Jordánsku.

– Vyvolaná migrační vlna byla prezentována jako trvalý trend, který nelze zvrátit.

– Na podzim 2015 uzavřely Makedonie, Maďarsko s dalšími státy hranice – migrace se na Balkánské migrační cestě téměř zastavila.

– Narychlo byla dohodnuta smlouva s Tureckem, která znamenala přijímání Syřanů přímo přes Turecko, finanční podporu Turecku a slibovala bezvízový styk pro turecké muslimy. Této smlouvě se lživě přiřklo zastavení migrace na Balkánské cestě.

– Na podzim 2015 pozvala Merkelová migranty do Evropy. Porušila tak Dublinské dohody a bezprecedentně ohrozila bezpečnost evropských států přijetím 1.200.000 nezkontrolovaných migrantů.

– Realita ukázala, že většina migrantů nemá žádné nebo jen nízké vzdělání a nejsou použitelní v pracovním procesu. Naopak zatížili neúnosně sociální a zdravotní systémy evropských států a také jejich policejní složky, protože s migranty vzrostla zločinnost. Ve velké většině se odmítli integrovat a mnozí se zapojili do zločineckých struktur. Do Německa a dalších států se dostalo velké množství muslimů, začaly se stavět další mešity a podporovat tzv. Inkluze.

– Na podzim 2015 byla v OSN schválena Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj, která obsahovala kromě jiného podporu migrace jako zdroje udržitelného rozvoje, boj proti klimatickým změnám a také inkluzi.

Jako klad migrace pro rozvinuté státy bylo uvedeno omlazení a doplnění ubývajícího původního obyvatelstva vyspělých států, doplnění pracovníků, kteří budou vydělávat na důchody a přínosy kulturní rozmanitosti. A to přesto, že se v té době již reálně prokázalo, že pro rozvinuté země je masová migrace sociální zátěží a bezpečnostním i zdravotním rizikem.

Migrace je v Agendě zdůrazňována jako jev, který nelze zvrátit a proti kterému se nelze bránit. Obzvláště ne uzavřenými hranicemi.

– V listopadu 2015 proběhl mezinárodní summit o migraci ve Valletě na Maltě mezi EU a africkými a dalším klíčovými zeměmi. Summit vycházel z dosavadních existujících procesů spolupráce mezi EU a Afrikou – zejména z Rabatského a Chartúmského procesu o migraci a z Dialogu o migraci a mobilitě EU-Afrika. Summit řešil kromě jiného i zlepšení práce na propagaci a organizaci legálních migračních cest do EU. A dále zvýšení ochrany migrantů a žadatelů o azyl, zejména tzv. zranitelných skupin. Na summitu se dohodlo založení fondu pro Afriku (Emergency Trust Fond for Africa) v hodnotě 1,8 miliard EUR.

– 2016: Migranti pomalu začali proudit přes Středozemní moře do Itálie.

– Cca v červnu 2016 proběhla příprava na summit OSN 2016 v New Yorku, který měl přijmout Globální zákon pro migraci – Global Compact for migration. V navrhovaném zákoně byli zlegalizováni i ekonomičtí migranti (stejně jako v Agendě 2030). Přijímající rozvinuté země jim měly poskytnout ubytování, vzdělání, práci a zdravotní ošetření. Zvláštní odstavec požadoval, aby státy neomezovaly příjem migrantů s HIV.

Návrh se nepodařilo schválit a na podzimním summitu OSN v New Yorku 2016 bylo odsouhlaseno jen bezzubé prohlášení. Další hlasování o Global Compact for migration bylo odsunuto na podzimní summit OSN v New Yorku 2018, kterému má předsedat Lajčák. Na summitu 2016 bylo oznámeno přičlenění Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) k OSN.

– Migrace způsobila v přijímacích evropských zemích chaos a teroristické útoky. Některé evropské země odmítly migranty přijímat. BOS přišla s předpřipraveným zákonem o kvótách, který by migranty z Řecka a Itálie rozdělil do všech zemí EU. Některé země EU jej odmítly plnit a BOS s nimi zahájila řízení.

– BOS začala s jednotlivými africkými zeměmi uzavírat smlouvy o udržitelném rozvoji a investicích, ve kterých se – kromě jiného – zavazovala k boji proti pašerákům migrantů a k budování legálních migračních cest do Evropy.

Zároveň začala v afrických státech umisťovat své „kontaktní osoby“ a za pomoci IOM vytvořila tzv. tranzitní centrum v Nigeru.

– Cca na podzim 2016 začala mít Itálie vážný problém s bankami.

– Proud migrantů do Itálie zmohutněl.

– Neziskovky začaly pod záminkou záchrany životů migrantů dovážet migranty z Libye do Itálie. I když břehy např. Malty a Tuniska byly mnohem blíže.

Místo Syřanů začali do EU proudit Somálci, Eritrejci, Nigerijci a další africké národnosti, ale i např. Bangladéšané, protože Bangladéš se již těšila na remitence z EU a byla proto velmi aktivní.

– BOS a OSN oslovily korporace a neziskovky a vyzvaly je ke spolupráci na vytváření Refugee Response Framework.

– Občané EU začali být vyděšeni vzrůstajícím vlivem islámu v Evropě, vzrůstající zločinností, terorismem a nespravedlivým přístupem úřadů k původním obyvatelům EU.

OSN spolu s BOS vyhlásily válku populistům, xenofobům a rasistům a také cenzuru. Největší korporace FaceBook, Instagram, Google, Twitter byly vyzvány k cenzurování příspěvků, které neschvalovaly migraci nebo nesouhlasily s rozšiřováním islámu v EU.

– Weby, které se v názorech na migraci rozcházely s oficiální OSN-EU politikou, byly označeny za xenofobní a proruské.

– Byl rozšířen termín islamofobie, kterým se nálepkují všichni kritici islámu.

– Byl rozšířen termín „hate speech“, kterým se nálepkují všichni kritici vítací migrační politiky a islámu. V Německu se jako „hate speech“ začala cenzurovat i kritika vlády.

– Nadnárodní organizace se snažily a snaží, aby členské státy OSN zakázaly islamofobii, což se jim podařilo např. v Kanadě. Je to de facto aplikace práva šaría, které zakazuje kritiku islámu.

– Nadnárodní organizace se snažily a snaží, aby členské státy OSN kvalifikovaly xenofobii a „hate speech“ jako trestné činy.

Postupem roku 2016 začalo být stále jasnější, že neziskové organizace, které „zachraňovaly“ migranty na moři, spolupracují s pašeráky.

– 2017: OSN požaduje přísné tresty pro země, které odmítají brát migranty.

Do „výchovy“ neposlušného obyvatelstva se kromě médií, politiků a neziskovek, zapojily i korporace – propouštěním lidí, kteří nesouhlasí s rozšiřováním islámu v EU nebo s přijímáním migrantů do EU, módními přehlídkami se zakomponovanými islámskými prvky, mazáním křížů z evropských kostelů na propagačních letácích, používáním barevných modelů v propagačních letácích i ve státech, kde výrazně převažuje bělošské obyvatelstvo atd. atd.

– Migranty přeplněná Itálie přestala doufat, že migranty rozdělí do dalších zemí EU, a začala vyjednávat s kmeny v Libyi a cvičit libyjské pohraniční stráže.

– Itálie také rozhodla, že do svých přístavů pustí jen lodě neziskovek, které podepíší Kodex chování.

– Libyjské pohraniční stráže začaly zastavovat čluny pašeráků a vracet migranty zpět do Libye. Výhružnou střelbou odrazovaly lodě neziskovek od vplutí do pobřežního pásma Libye.

– Počet migrantů přijíždějících z Libye do Itálie prudce poklesl.

– Španělsko začalo mít vážné problémy s bankami.

– Proud migrantů z Afriky do EU přes Španělsko zesílil.

Evropský soud rozhodl v souladu s budoucím Global Compact for migration a s Agendou 2030, že migranti v EU mají právo na sociální dávky, i když k nim sami nepřispěli.

– Evropský soud rozhodl, že žaloba Maďarska a Slovenska proti migračním kvótám je irelevantní.

– Srpen 2017: OSN ruší potravinovou pomoc pro uprchlíky z Konga v táborech v Burundi.

– Srpen 2017: OSN ruší potravinovou pomoc pro tři uprchlické tábory vTanzánii.

– Srpen 2017: Rumunsko má nějaké potíže s bankami.

– Září 2017: Rumunské pobřežní stráže zachránily 150 migrantů, kteří se pustili přes Černé moře z Turecka do Rumunska.

– Německo, Francie, Španělsko, Itálie a za ostatní nesvéprávné státy EU Mogheriniová zorganizovaly spolu s vůdci Nigeru, Čadu a Libye minisummit v Paříži.

Rozhodly, že postaví hotspoty v Nigeru a Čadu a spustí legální migraci do Evropy.

IOM a další organizace mají zachraňovat životy migrantů na jižní straně Sahary a dopravovat je do těchto hotspotů. O tom, komu bude udělem azyl v EU, rozhodne Vysoký komisař pro uprchlíky OSN UNHCR.

– Vysoký komisař pro uprchlíky OSN UNHCR iniciativu minisummitu uvítal a mluvčí UNHCR, prohlásil, že ochranu Evropské unie potřebuje ročně na 380.000 lidí – od dětí po staré lidi, kteří nemají žádnou perspektivu nebo trpí vážnou nemocí.

– Merkelová dohodla otevření hotspotu pro legální migraci z arabských zemí i v Egyptě. Mluvčí Merkelové, Seibert, prohlásil: „V této dohodě je řada hospodářských a politických opatření, která umožní uprchlíkům v Egyptě dosáhnout lepšího klimatu a lepších životních podmínek.“

Z výroku mluvčího UNHCR a mluvčího Merkelové si můžeme odvodit, že UNHCR nebude migrantům přiznávat azyl v EU jen z důvodů pronásledování či válečného utrpení. Schöffl se zmiňuje o nemocných lidech a lidech bez perspektivy. Seibert hovoří o lepším klimatu a lepších životních podmínkách. Takové důvody by mohly do EU přivést celou Afriku.

– 11. září 2017 složil ministr zahraničních věcí Lajčák SR (nominant Směr-SD) na summitu v New Yorku slavnostní slib předsedy 72. Valného shromáždění OSN, které začalo 12. září 2017 a skončí summitem v New Yorku 17. září 2018.

Slib Lajčáka k loajálnosti a diskrétnosti vůči OSN:

„Slávnostne vyhlasujem, že budem pravdivo plniť povinnosti a vykonávať zverené funkcie pre mňa ako predsedu valného zhromaždenia Organizácie Spojených Národov, pomocou celej svojej oddanosti, diskrétnosti a svedomia, a že pre výkon týchto funkcií prispôsobím svoje správanie v záujme Spojených Národov, a to v rámci a v súlade s Chartou Organizácie Spojených Národov a etickým kódexom pre Predsedu Valného Zhromaždenia, bez vyžiadania alebo prijatia akéhokoľvek pokynu v súvislosti s plnením svojich povinností od žiadnej vlády alebo iného zdroja mimo Organizácie.“ (podle rezoluce OSN 70/305, annex I: oath of office = úřednický slib).

Lajčák tímto slibem porušil hned dva články ústavy SR:

Článek 112:

„Členovia vlády skladajú do rúk prezidenta Slovenskej republiky tento sľub:

„Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme občanov. Budem zachovávať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života.“

Článek 109:

„Výkon funkcie člena vlády je nezlučiteľný s výkonom poslaneckého mandátu, s výkonom funkcie v inom orgáne verejnej moci, so štátnozamestnaneckým pomerom, s pracovným pomerom alebo s obdobným pracovným vzťahom, s podnikateľskou činnosťou, s členstvom v riadiacom alebo kontrolnom orgáne právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť, alebo s inou hospodárskou alebo zárobkovou činnosťou okrem správy vlastného majetku a vedeckej, pedagogickej, literárnej alebo umeleckej činnosti.“

– 12. září 2017 vyzval německý ministr vnitra ke sjednocení sociálních dávek pro migranty v EU.

Juncker chce rozšířit Schengen i na Rumunsko, Bulharsko a Chorvatsko.

Juncker požaduje, aby všechny státy EU přijaly EURo a zúčastnily se bankovní unie. BOS zřejmě potřebuje další peníze na budování světového řádu a také chce přitáhnout některým státům uzdu skrze zadlužení a potíže s bankami. A bez EURa to nejde tak hladce.

– Itálie: Podle oficiálních údajů bylo za prvních sedm měsíců letošního roku zadrženo nebo obviněno ze znásilnění 904 přistěhovalců, oproti 1534 Italům. 40 % znásilnění spáchali migranti, kteří tvoří 8 % populace.

– Německo: Podle bavorských statistik stoupl počet znásilnění oproti minulému roku o 47,9 %. Počet znásilnění spáchaných migranty stoupl oproti minulému roku o 90,9 %.
Protimigrační strana Alternativa pro Německo se ohradila proti obviňování z rasismu a nacismu a poukázala na rozsáhlý seznam politiků CDU-CSU a dalších politických stran, kteří byli členy nacistické NSDAP.

– září 2017: Vysoká komisařka Mogheriniová vyhlásila: „Keď sa hovorí o migrácii, často vravíme, že čelíme komplexnej výzve, ale nikdy by sme nemali zabúdať na to, že je reč o osudoch stoviek tisícov ľudských bytostí. Pokiaľ ide o konkrétnu pomoc migrantom a ich ochranu, Únia je na prvom mieste. Vďaka spolupráci s agentúrami OSN a našimi africkými partnermi sme dosiahli niekoľko povzbudzujúcich počiatočných výsledkov z hľadiska našich priorít – ochrana životov migrantov, nabúranie obchodných modelov prevádzačov a zároveň zintenzívnenie boja proti chudobe a zlepšenie možností legálnej migrácie do Európy. Smerujeme k systému, ktorý nám pri úplnom rešpektovaní ľudských práv umožní spoločne a udržateľným spôsobom zvládať situáciu, ktorá si vyžaduje silné partnerstvo, rozdelenie zodpovednosti, solidaritu a trvalý záväzok. (Osud miliónů lidských bytostí v Evropě ji zřejmě nezajímá. Poslední věta je odkazem na Globální zákon pro migraci – solidarita a trvalý závazek znamená trvalé legální přesouvání migrantů z rozvojových států do Evropy.)

Evropská komise kromě jiného oznámila, že

„Partnerstvo s Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) sa na celej trase cez centrálne Stredozemie posilnilo a spustili sa osobitné programy ochrany a podpory migrantov, napríklad v oblasti základnej zdravotnej starostlivosti, prístupu k dokumentácii, ako aj programy asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácie navrátilcov.

Dialóg a spolupráca v rámci partnerstva s prioritnými krajinami Afriky, a to Nigerom, Mali, Nigériou, Senegalom a Etiópiou, pokračujú. V regióne Sahel Únia poskytuje podporu na zvýšenie bezpečnosti (migrantů) a upevnenie rozvoja (byznysu). Doteraz bolo podpísaných 169 zmlúv v celkovej výške viac než 1,2 mld. EUR v rámci trustového fondu EÚ pre Afriku, ktorého pôsobnosť sa rozšírila aj na Guineu, Pobrežie Slonoviny a Ghanu.

S príspevkom vo výške 50 mil. EUR je Únia takisto jedným z hlavných prispievateľov do spoločných síl G5 zriadených na zvýšenie bezpečnosti hraníc regiónu a boj proti obchodníkom s ľuďmi. Spolupráca sa zintenzívnila aj s partnerskými krajinami v severnej a západnej Afrike, ako aj v Ázii, kde sa dospelo k dohode o stálych operačných postupoch s Bangladéšom (Bangladéšanům se evidentně nechce cestovat do Nigeru a Čadu, aby se dostali do Evropy.).

V nadväznosti na predloženie akčného plánu na podporu Talianska 4. júla bol v rámci trustového fondu EÚ pre Afriku schválený projekt v hodnote 46,3 mil. EUR na posilnenie kapacít líbyjských orgánov v oblasti riadenia hraníc a migrácie. Tento projekt dopĺňa prebiehajúce práce s medzinárodnými partnermi, ako sú IOM a UNHCR, na zlepšenie ochrany migrantov a utečencov, zvýšenie počtu asistovaných dobrovoľných návratov, poskytnutie možností legálnej migrácie osobám, ktoré potrebujú ochranu ….“

– Z výše uvedeného vyplývá, že IOM, UNHCR a BOS to nyní pořádně rozjeli a za peníze daňových poplatníků dotují projekty byznysu v Africe a organizují migraci do Evropy ve velkém stylu. Pokud by tomu ještě někdo nevěřil, ocituji několik vět z Informačního přehledu rámce pro partnertství v oblasti migrace z roku 2016:EU zahájila provádění tohoto rámce s řadou prioritních zemí původu a tranzitu – Mali, Nigérií, Nigeru, Senegalu a Etiopií. Během roku byla také posílena spolupráce v západní a severní Africe jako Asie … EU je odhodlána udržet migraci jako její nedílnou součást vztahů s třetími zeměmi a má v úmyslu přejít k a strategickému využití dostupných nástrojů.

Jedním z krátkodobých cílů zmíněných v dokumentu je zajištění legálních cest do Evropy pro ty, co je potřebují, včetně vyššího počtu přesídlovaných.

EK navýšila původní přesídlovací kvótu do Evropy 20.000 přesídlenců ročně na 37.000 v roce 2018. Tedy přesně dle přání Vysokého komisaře pro uprchlíky Grandiho, který řekl, že doufá, že se počateční číslo zdvojnásobí.

Je zajímavé, že v žádném z dokumentů organizací či vlád, které prosazují migraci, nenalezneme výzvu, aby jedno procento nejbohatších lidí, kterým patří polovina světového bohatství, převzalo zodpovědnost za financování rozvoje nejchudších zemí světa.

Naopak se zdá, že světoví oligarchové házejí tyto země na krk pomalu vymírající evropské střední třídě.

A přitom ještě na byznysu s migranty náramně vydělají, rozjedou za peníze evropských daňových poplatníků obchody v rozvojových zemích a evropské sociální státy nakonec úspěšně utopí v chaosu.

Nepochybuji o tom, že to oni tahají za špagátky nadnárodních organizací, neziskovek, BOS a zrádných národních politiků.

Proto bychom měli co nejdříve vystoupit z EU, zrušit plnění OSN Agendy 2030 a naši dohodu s OSN z roku 2008 (Topolánkova vláda) o naší účasti na přesídlovacích programech a dále zrušit náš podpis pod konvencí OSN o snižování případů osob bez státní příslušnosti (zde), protože takových osob jsou v Africe milióny.

Měli bychom zavést závazné referendum o důležitých otázkách, donutit neziskovky uvádět jejich sponzory a vyhnat je ze školství a politiky po vzoru Polska a Maďarska, vyrvat státní média havloidní klice, vytlačit cizáky z bankovnictví po vzoru Maďarska a soudce multikulti kliky ze soudnictví po vzoru Polska.

Znovu vybudovat českou armádu, pro začátek hranice s Německem a Rakouskem, zemědělskou soběstačnost a průmysl a zrušit tzv. církevní restituce. (Vždyť i přísně katolické Polsko vrátilo církvi jen 30 % rekvírovaného majetku.)

A připustit v české politice pouze politiky s jediným – a to českým – občanstvím.

A ponechat těžbu lithia v rukou státu, protože takové bohatství nutně potřebujeme, abychom se vymanili z dluhu (jako Maďarsko) a měli vůbec nějakou naději na přežití globálního útoku korporátního fašismu, spolupracujícího (ostatně jako vždy) s muslimským světem.

No řekněte, nepovládne se jednomu procentu jednodušeji v šaríi než v demokracii?

Zdroj: Nekorektní TOP-CZ

Poznámka Administratora: Pochybuje snad ještě někdo o tom, že od začátku nejde o nějakou migraci kvůli válkám a ochranu potřebných, ale o systematicky odborně a finančně zabezpečenou řízenou operaci. Kdo ji zorganizoval a řídí, na to si každý musí odpovědět sám. Relativních informací je na síti mnoho, ale nehledejte je u mainstreamových médii, tam vám pořád budou tvrdit, že u „těch nešťastných imigrantů, jde o rodiny s dětmi poškozenými válkou a je naši svatou povinnosi jim pomáhat“!