Klima a „Malí zelení muži a ženy“

Autor: Peter Koenig

Malí zelení muži a ženy, (LGWM) to jsme my, zejména ti, kteří žijeme na západě a věříme, že ovládáme Matku Zemi. Není divu, že mezi námi existuje skupina, která tvrdí, že jsou „Bohem vyvolení lidé“ a jednají tak po celou dobu, že oni a jejich vliv na LGWM dokázali téměř ovládnout všechny ženy, muže a zdroje Matky Země.

Humanoidy LGWM, se snadno manipulují. Rozhodli se být zelení, protože „zelená“ je IN. Jsou „malí“, protože ve velkém schématu věcí, například ve srovnání s Matkou přírodou, jsou mrňaví. Přesto předstírají, že ovládají klima. Zelené strany po celém západním světě se rychle rozmnožují, skoro jako legendární zrno na šachovnici. Říká se jim zelené, ale přicházejí ve všech odstínech, od hnědé po zelenou až červenou a vše mezi tím. V Německu se zelení stali tak populárními, že během příštích voleb mohou získat až 30% hlasů.

Otázka zní: Co budou dělat, když přijdou ke skutečné moci, když budou ve vládě, konfrontováni se zájmy velkého podnikání? Budou se ohýbat stejně jako socialistické strany v celé Evropě v poslední polovině 20. století?

Dnes musí být člověk zelený.

Kdo je zelený, (předstírá) bojuje za životní prostředí a za ochranu životního prostředí, což je samo o sobě dobré. Boj za životní prostředí však není lineární záležitostí, protože oni, LGWM, jsou donuceni věřit a mnozí z nich věří, protože jim „věda“ říká, aby věřili. Když věří, vytvoří si pro sebe komfortní zónu, kde vina zmizí. Už se nezpochybňují. Úřad, nazývaný „věda“, jim říká „fakta“, kterým mají věřit. A pokud ano, jsou téměř zbaveni viny.

Téměř, protože být skutečně osvobozen v našem západním ultrakapitalistickém světě, jen tak lehce nejde. Jen peníze vás mohou opravdu osvobodit. Takže, my všichni společně, ať věříme v propagandu či ne, (naštěstí někteří z nás ne), budeme požádáni abychom platili ekologické poplatky a daně všeho druhu a tvarů. Aby byly přitažlivější, mohou být označovány jako „klimatické daně“. Za použití fosilních paliv, za nákup plastů, za létání v letadlech, za spotřebu bez konce a tak dále. Málokdo se ale ptá, co bude s těmito novými penězi z daní provedeno.

Protože nemohou zabránit změně klimatu, skončí s největší pravděpodobností v soukromých bankách, většinou v bankách na Wall Street, kde shromážděné bilióny vyrostou ve spekulativní bubliny s více biliony dolarů. A my víme, co se nakonec stane s bublinami. Všichni si vzpomínáme na uhlíkové fondy, které zřejmě ještě nejsou mrtvé, ale v tomto novém zápalu boje proti změně klimatu budou spíše resuscitovány.

Většina lidí, vinou západní židovsko-křesťanské kultury, ze dna jejich srdcí skutečně věří, že placení klimatické daně je osvobodí od odpovědnosti za životní prostředí a vrátí zpět do jejich zón pohodlí. Přitom pohodlně a bez viny pokračují v jízdě s jejich obrovskými monstry produkujícími CO2. Proto nám firemní manipulátoři – BIG-BIG peníze a jejich média říkají každý den, přichází Klimatický Armagedon. Platíme tedy, abychom ho odsunuli.

Jedním z prvních klimatických opatření, byla první Rámcova úmluva OSN o změně klimatu (UNFCCC) z roku 1992, která byla rozšířena na Kjótský protokol z roku 1997, mezinárodní smlouvu, která zavazuje smluvní strany snižovat emise skleníkových plynů na základě vědeckého konsensu, že

1) dochází ke globálnímu oteplování a
2) je velmi pravděpodobné, že to způsobují hlavně emise CO2 vyrobené člověkem.

Kjótský protokol přijalo dne 11. prosince 1997, 192 států. Protokol vstoupil v platnost dne 16. února 2005.

Ale přes všechna realizovaná opatření, nebezpečí Armagedonu neskončilo. I když lidstvo bylo odpovědné za produkci CO2, která mění klima, lidstvo, nebo spíše LGWM, to ignorovalo. Klimatický Armageddon je stále živý. Ale pohybuje se od zdi ke zdi, dále do budoucnosti, protože se zdá, že nikdo nemá zájem tomu zabránit.

Po Kjótu následovala Kodaň, s konferencí OSN o změně klimatu sponzorovaná OSN, v prosinci 2009. Takzvaný kodaňský summit, byl stanoven a propagován s podrobnou diskursí a novými cíli. Vládam byly přislíbeny miliardy dolarů, ale vyplaceno bylo málo, většinou proto, že už tehdy nebylo zcela jasné, kdo by měl spravovat fondy a kdo by měl investovat a do čeho a jak zastavit změnu klimatu. Kodaň také razila 350-slogan. Znamená 350 ppm oxidu uhličitého (CO2), který byl identifikován jako bezpečná horní hranice, aby se zabránilo bodu změny klimatu. K dnešnímu dni existuje klimatická nevládní organizace s názvem 350.org.

Očekává se, že v roce 2019 CO2 dosáhne úrovně 410 ppm. Podle nového vědce 25.01. 2019 se hladina oxidu uhličitého v roce 2019 zvýší kolem 411 ppm. Letos tak projdeme další nevítaný milník. Průměrná koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře se v roce 2019 pravděpodobně zvýší o 2,8 dílu na milion, na 411 ppm.

Čemu toto klimatické hnutí podle všeho nerozumí, nebo ti, kteří jej řídí nechtějí aby svět věděl, že klima je složitá struktura neustále se měnících hodnot a přírodních jevů, že klima je ovlivněno mnoha faktory, které jsou vzájemně propojené a podstatně důležitější než to, co může člověk kdy ovlivnit.

Snad nejdůležitějším vlivem je slunce s neustále se měnícími erupcemi a emisemi záření, pak oceány, zatímco absorbují CO2 také emitují CO2 a nejdůležitější podle 30-leté studie NASA, oceány samy mění teploty v přirozených intervalech zhruba každých deset let, které se v Tichomoří nazývají El Niño. Jsou zodpovědné za rozsáhlé meteorologické změny řádově větší, než kolik by lidé dokázali vytvořit. Kromě toho existují po celém světě sopky, z nichž mnohé jsou aktivní. Jediná masivní erupce kterékoliv z nich, tj. Islandu, Filipín, Itálie, Havaje, vyprodukuje několika násobně více CO2, než lidé za celý rok.

A měli bychom si také být vědomi toho, o čem se moc nemluví, že existuje vojenské a civilní letectvo a námořnictvo. Univerzita na Aljašce a Agentura pro obranný výzkum (DARPA), od šedesátých let, vyvinuly program na kontrolu počasí, který funguje s elektromagnetickými vlnami emitovanými v ionosféře a mění ionosférické teploty a vytváří specifické vzorce počasí. Záměrem je ovlivňovat počasí tak, aby bylo možné ovládat celé regiony počasí, povodněmi, suchem, hurikány … jak si jen vzpomenete.

Válečné počasí má dlouhou historii. Dřívější technologie byly použity během vietnamské války, kdy byly schopny prodloužit a posílit monzunovou sezónu, takže cesty, které Vietcong používal k tranzitu ze severu na jih, byly neprůchodné. To opravdu existovalo.

Program byl nazýván HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) a byl umístěn na Aljašce. Nyní je jakoby demontován, ale stále tajněji, aby byl dostatečně sofistikovaný umožnit USA do roku 2030 ovládat světové počasí podle Pentagonu.

Když mluvíme o armádě a klimatu, války a konflikty inspirované většinou USA a prováděné Pentagonem a NATO, nebo jejich žoldnéřskými zástupci, způsobují více než polovinu emisí CO2 způsobených člověkem. To je skutečnost, kterou na těchto konferencích o klimatu sponzorovaných OSN nikdy nebude možné projednat – přísné pravidlo uložené USA.

Jedná se pouze o několik prvků ovlivňujících podnebí, jejichž složka je mnohem větší než každá z nich, která působí lineárně sama o sobě, protože všechny jsou ve vzájemném vztahu, všechny působí holisticky a dynamicky, jinými slovy, nelze je předvídat a s mocenskými řády většími než CO2 samotný, natož umělý CO2, což je jen nepatrná část všech skleníkových plynů produkovaných přírodou. A tyto neustále se vyskytující změny podnebí jsou dobře kontrolovány přírodou, jak zjistila „Eart Observatory NASA“ studiem oceánů po více než 30 let . Naše Matka Země je udržuje v rovnováze, bez ohledu na to, jak moc je chceme ovlivnit.

Jaderná válka versus klima

Všimněte si toto. Dnes jsme ohroženi jadernou válkou, která by během několika dní mohla lidstvo zničit, přesto mluvíme a předvádíme prevenci změny klimatu a snižování emisí CO2. Veřejná ikona, švédská tenagerka, Greta a její následovníci, pátek pro děti budoucnosti a ti, kteří se nazývají „Extinction Rebellion“, vyšli do ulic v takzvaných klimatických stávkách ve stovkách tisíců po celém světě.

Použitvání fosilního paliva produkujícího CO2 a průmyslového zemědělství zamořujícího atmosféru skleníkovými plyny, je motorem 90% světové ekonomiky a nezapomeňme na CO2 produkovaný válkami a nepřátelskými akcemi po celém světě. A to vše je také motorem obrovských firemních zisků!

Věří snad někdo vážně, že stovky tisíc nebo dokonce milionů, kteří demonstrují proti změně klimatu, bude mít nějaký vliv na chování společností a růstové politiky zaměřené na zisk?

Tyto děti, LGWM, sní. Někteří z jejich vůdců jsou vedeni stejnými korporacemi, které jen předstírají, že bojují a demonstrují. Hnutí LGWM obecně nemá jasnou agendu, než mluvit volně a abstraktně o snižování CO2. Ale oni opravdu nevědí, jak na to a co to znamená, jaké kroky je třeba podniknout a kým, jaké důsledky by to mělo pro naši dnešní civilizaci a každodenní život, ano, také jejich každodenní život. Nemají žádný program toho, co se musí změnit. Prostě jen věří, že změna musí přijít „zvenčí“, tj. od politiků.

Oni netuší, že tito stejní politici jsou zajati stejným průmyslovým, finančním a konkrétně válečným průmyslovým komplexem a že tento vysoce kapitalistický stroj na výrobu peněz také ovládá propagandistický aparát, na kterém funguje a prosperuje.

OSN se místo hledání míru, podstaty Charty OSN, stala fórem pro válečné prohlášení a změnu klimatu. Pokud chce člověk skutečně přispět ke změně klimatu, může to být provedeno pouze prostřednictvím mírové spolupráce a solidarity mezi národy po celém světě.

Hnutí LGWM se musí probudit do reality, která není založena na propagandě a musí mít co do činění s naším chováním, s naším celým přístupem, s naším sociálně-ekonomickým systémem, s turbo-kapitalistickým systémem, který je založen na růstu se stále většími ziskovými maržemi. Systémem, který se musí každý den rozšiřovat, vyvolává extrémní konzumerismus, prospívá módním trendům a generuje masivní odpady, z nichž většina není biologicky rozložitelná, ale hromadí se a ano, ovlivňuje naši atmosféru, životní podmínky a nakonec také ovlivňuje klima.

Žijeme ve společnosti, řízené průmyslovým aparátem, který používá politiku jako nástroj pro konzumerismus a růst, abychom vytvořili větší zisk, bez ohledu na to, kolik dalších neobnovitelných zdrojů bude muset být obětováno a promarněno a nakonec skončí jako odpad, znečišťující vzduch, který dýcháme, půdu, kterou používáme k pěstování potravin a vody, bez níž není možný život.

Abychom zpomalili a nakonec zastavili rychlý pokles naší existence na této krásné a velkorysé planetě, musíme všichni přispívat solidárně k míru. Život v míru je to nejlepší pro zlepšení prostředí naší planety a tím i našich čistých životních podmínek, kvality života a především k dosažení větší společenské rovnosti, menší chudoby a lepšího rozdělení bohatství. To vše vyžaduje masivní probuzení, probuzení směrem k vědomí, které je vůči falešné propagandě imunní. Ale bohužel to je odklon o 180 stupňů proti naši současné vlastní kultuře.

V padesátých letech jsem byl dostatečně starý na to, abych si vzpomněl. Psali jsme dopisy našim přátelům a příbuzným na papír, nakupovali v obchodech s potravinami, kupovali nápoje v recyklovaných skleněných lahvích, plnili naše základní potraviny z hromadných obalů do recyklovaných papírových sáčků a balili čerstvou zeleninu do novin a ne do plastu. Abychom zavolali našim přítelkyním, šli jsme do veřejných telefonních aů, chodli do školy, naši rodiče měli malá auta, žádné SUV, povídali si mezi sebou, užívali si přírody.

Dnes je příroda stejná ve městě nebo na venkově, protože zakopáváme o přírodu, kamkoli jdeme, sledujeme malou obrazovku našeho jednorázového smartphonu, s nímž chatujeme, fotografujeme a také telefonujeme. V padesátých letech byly naše životy skromnější a šťastnější. Přitom jsme spotřebovali méně, než by nám mohla poskytnout Matka Země. V šedesátých letech jsme tento práh překročili. Dnes na Západě používáme třikrát až čtyřikrát tolik, co nám příroda může dát (Afrika asi 0,6) a to určitě nebude trvat věčně.

Možná bychom měli přemýšlet o tom, že bychom měli přejít na životní styl padesátých let, a to vědomě a svědomitě a nebudeme se muset obávat 350 ppm CO2 jako limitu pro udržitelné klima, protože k tomu dojde přirozeně. Změny klimatu budou stále, to se děje přirozeně, jako tomu bylo vždy po dobu 4 miliard let existence naší planety a nikdy nás to neobtěžovalo. A co je nejdůležitější, musíme se naučit vědomě si připomínat, že jsme solidární mírumilovná společnost a musíme se vědomě odpojit od MSM a přestat sledovat, do očí bijící a prolhané texty mediální propagandy. Vědomí je naší integritou a základem sociální soudržnosti.

Peter Koenig je ekonom a geopolitický analytik. Je také specialistou na vodní zdroje a životní prostředí. Více než 30 let pracoval ve Světové bance a Světové zdravotnické organizaci po celém světě v oblasti životního prostředí a vody. Přednáší na univerzitách v USA, Evropě a Jižní Americe. Pravidelně píše pro globální výzkum; ICH; RT; Sputnik; PressTV; 21. století; Greanville Post; TeleSUR; Blog Saker, NEO a další internetové webny. Je autorem knihy Implosion – Economic Thriller o válce, ekologickém ničení a firemní chamtivosti, která vychází z faktů a 30 let zkušeností Světové banky po celém světě. Je také spoluautorem Světového řádu a revoluce! – Eseje z odporu. Peter Koenig je výzkumným spolupracovníkem Centra pro výzkum globalizace.

Zdroj: Global Research
Zdroj úvodního obrázku: Independent
Překlad: Administrátor TOP-CZ