Kam směřuje EU, aneb vznik EU z jiného pohledu.

Plán evropské ekonomické vlády byl vypracován nacisty
Autor: Paul Joseph Watson – www.infowars.com
Originál: Plan For European Economic Government Was Brainchild of Nazis
Překlad: R. Václav

Evropští globalisté páchají další akt ekonomického terorismu. Chtějí využít dluhové krize eura pro založení “Spojených statů evropských”. Předseda Evropské rady Herman van Rompuy oznámil, že je připraven stanout v čele tohoto uskupení. Tento krok je hrozivou paralelou k záměrům předních nacistů a k jejich plánům na vytvoření jedné ekonomické vlády pro celý kontinent.

Vládnoucí představitelé EU straší důsledky toho, pokud by se členské země Evropské unie vzdaly jednotné měny. Varují, že kolaps eura by vedl ke stannému právu, či dokonce k občanské válce.

Jejich “řešení” spočívá v tom, že sami sobě udělí ještě vice pravomocí, aby mohli vytvořit společnou ekonomickou vládu, jejíž agendu by členské země byly nuceny následovat na úkor své národní suverenity. Vládnoucí představitelé EU rovněž požadují vytvoření finanční vlády v podstatě pro celou Evropu.

Jak oznámil Irish Independent: ”Předseda Evropské rady Herman van Rompuy  prohlásil, že je připraven ucházet se o funkci prezidenta Evropské unie i v druhém funkčním období a vzít tak na sebe “nedokončenou” dluhovou krizi eurozóny prostřednictvím nových pravomocí a za pomoci vytvoření “ekonomické vlády” v Bruselu”.

Rovněž Daily Mail hlásí, že “britský premiér David Cameron uvedl, že Británie musí dovolit zemím eurozóny posun směrem ke Spojeným státům evropským se společnou ekonomickou vládou”.

“Premiér přiznal, že si není jistý tím zda Německo nebo jiné země eurozóny mají politickou vůli zabránit rozpadu jednotné měny, ale ujistil, že jim toto musí být umožněno, i kdyby to mělo v důsledku znamenat užší integraci.

Snaha využít dluhové krize za účelem úplného zničení ekonomické nezávislosti všech členských zemí EU takovým způsobem, že bude vytvořena centrální ekonomická plánovací komise a Spojené státy evropské, na nichž budou tyto země zcela závislé není pouze činem ekonomického terorismu, ale je i mrazivou připomínkou identických plánů, jež byly vypracovány čelnými nacistickými představiteli.

Plán na vytvoření federální evropské ekonomické vlády ve jménu fiskální zodpovědnosti a za účelem zabránění opakování chaosu v Řecku kopíruje s mrazivou přesností plán nacistů vypracovaný ve 40.letech, v němž se uvádí jakým způsobem by bylo možné, prostřednictvím lidí, kteří byli následně spoluodpovědní za založení EU, uchovat moc fašistů i po ukončení druhé světové války.

Jak jsme již vyčerpávajícím způsobem zdokumentovali, Evropský společný trh, předchůdce Evropské unie, byl plánem, jenž byl vypracován předními nacistickými představiteli pro případ, že by Německo bylo ve druhé světové válce poraženo.

Hlášení americké vojenské rozvědky EW-Pa 128, také známé pod názvem “The Red House Report” uvádí detaily o tajném setkání čelných nacistických představitelů v hotelu Maison Rouge ve Strasbourgu 10. srpna 1944. Tito přední nacisté si byli vědomi toho, že Německo se nachází na pokraji porážky a proto vypracovali konspirační plán na vytvoření Čtvrté říše – panevropské ekonomické říše, která by byla založena na společném evropském trhu. Je to tedy přesně stejný plán, který nyní prosazují politici jako Cameron nebo Van Rompuy.

Bohatí nacističtí průmyslníci jako Alfred Krupp nebo Friedrich Flick, stejně tak jako řada předních společností jako např. BMW, Siemens a Volkswagen se zaměřili na to, aby vytvořili novou panevropskou obchodní říši. Podle historika Dr.Michaela Pinto-Duchinského, poradce lidí s židovským původem, kteří byli nacisty používáni na otrocké práce se “pro mnoho předních průmyslníků, kteří měli blízko k nacistickému režimu stala Evropa zástěrkou pro prosazování německých národních zájmů po porážce Hitlera…Kontinuita německé ekonomiky a kontinuita ekonomik v poválečné Evropě je do očí bijící. Někteří z předních představitelů nacistické ekonomiky se stali zakládajícími členy Evropské unie”.

Základy Evropské unie, jakož i jednotné měny eura byly položeny na setkáních utajované skupiny Bilderberg Group v polovině 50.let. Vlastní dokumenty Bilderberg Group, které unikly na veřejnost dokazují, že agenda společného trhu a jedné měny byla formulována touto skupinou v roce 1955. Jeden z hlavních zakladatelů této skupiny byl nizozemský princ Bernhard, dřívější důstojník SS.

Nicméně ideologický rámec Evropské unie lze vysledovat ještě dále do minulosti, do 40.let, kdy nacističtí ekonomové a akademici vypracovali plán jednotného Evropského ekonomického společenství, tedy agendy, jíž se Evropa přesně držela po ukončení druhé světové války.

Ve své knize “Evropské společenství” z roku 1940 se nacistický ministr hospodářství a válečný zločinec Walther Funk zmiňuje o tom, že bude třeba vytvořit “Centrální Evropskou unii” a Evropský ekonomický prostor a zajistit pevný výměnný kurs, když uvedl, že “žádná evropská země není s to dosáhnout sama o sobě nejvyšší ekonomické svobody, jež by byla v souladu se všemi sociálními nároky…formování velkého ekonomického prostoru kopíruje přirozený vývoj řádu…vnitrostátní smlouvy v Evropě budou kontrolovat ekonomické síly celkově…musí zde být připravenost podřídit vlastní zájmy v určitých případech zájmům Evropského společenství”.

Jak se odlišuje Funkovo volání po tom, aby jednotlivé vlády v Evropě podřídily své ekonomické zájmy evropským zájmům od toho, když Jose Manuel Barroso naléhá, že členské země EU by měly být “donuceny zavést strukturální reformy pod pohrůžkou finančních sankcí?” Podobnost je děsivá.

Autoři, kteří s Funkem spolupracovali mu v tom přizvukovali. Nacistický akademik Heinrich Hunke napsal: “klasická národní ekonomika…je…mrtvá…osudové společenství jakým je Evropská ekonomika…a rozsah evropské kooperace závisí na novém plánu ekonomické jednoty”.

“Nový plán ekonomické jednoty”, to je přesně to co navrhují Cameron a Van Rompuy – centralizovaná finanční kontrola nad evropskými ekonomikami řízená z Bruselu.

Další z nacistických představitelů Gustav Koenig napsal: “Máme před sebou úkol na vytvoření skutečného Evropského společenství…Jsem přesvědčen, že úsilí tohoto společenství bude pokračovat i po válce.”

V roce 1940 nařídil ministr propagandy nacistů Joseph Goebbels vytvoření “ekonomické unifikace Evropy ve velkém měřítku”. Goebbels věřil, že za 50 let /nebudou lidé/ přemýšlet v měřítku zemí.” Jen o 53 let později byla ustanovena Evropská unie v dnešní podobě.

Máme zde tedy jednoho z Hitlerových nejloajálnějších spojenců, který volá po “ekonomické unifikaci Evropy” a v současné době bývalý německý ministr zahraničí Joschka Fischer požaduje založení “orgánu pro finanční dohled, jenž by měl pravomoc rozhodovat o financích členských zemí EU”.

Dokonce i na první pohled je patrná skutečnost, že EU, která začala jako společný obchodní prostor a která se nyní snaží prostřednictvím svých nezvolených představitelů přímo kontrolovat jednotlivé národní ekonomiky EU je zcela diktátorská, autoritativní a představuje antitezi jakékoli zmínky o demokracii, či o reprezentaci evropských národů. Pokud k tomuto ještě dodáme fakt, že o stejnou agendu usiloval jeden z nejvíce zločinných a nejvíce barbarských režimů v dějinách lidstva, měla by nás tato skutečnost opravdu varovat.

Další z čelných nacistických představitelů, kteří požadovali zřízení panevropského federálního ekonomického superstátu zahrnují Ribbentropa, Quislinga a Seyss-Inquarta, jenž hovořil o tom, že “nová Evropa založená na solidaritě a spolupráci mezi všemi lidmi Evropy se dopracuje rychle ke stále rostoucí prosperitě jakmile dojde k odstranění národních hranic.”

Většina lidí, kteří drží otěže moci v rámci Evropské unie opravdu nejsou nacisté. Možná nahlížejí sami na sebe jako na čestné liberály, kteří pracují pro “vyšší dobro”. Nicméně charakter Evropská unie je ze své vlastní podstaty velmi totalitní, protože se snaží odebrat moc národním vládám, které se zodpovídají svým voličům a tuto moc centralizovat do rukou nadnárodních entit, které se nezodpovídají nikomu vyjma sebe samých. Evropská unie rovněž usiluje o odstranění práva na svobodu projevu pro každého, kdo se nachází v pozici vlivu, pokud kritizuje agendu EU.

Skutečnost, že agenda Evropské unie byla na samém počátku vypracována předními nacistickými ekonomy a finančníky, skutečnost že podstatou této agendy bylo udržení diktátorské moci nacistů a to, že dřívější nacisté začali na tomto plánu pracovat pod záštitou Bilderberg Group v roce 1955 dokazuje, že celý systém Evropské unie byl od samého počátku otráven odkazem a vnitřní podstatou totalitarismu.

Dodatečné poznání, že Evropská unie nyní sleduje totožnou ekonomickou politiku jaká byla prosazována předními nacistickými představiteli, z nichž někteří stáli u zrodu EU v jejím počátečním stádiu je mrazivou připomínkou toho do jaké míry se EU stává od základu antidemokratickou a fašistickou, když uchvacuje stále více pravomocí jednotlivých členských států a ustanovuje se jako vrchní diktátor nad celým kontinentem.

Evropská unie bude bojovat zuby nehty o to, aby zachránila jednotnou měnu od kolapsu, protože, jak poznamenal jeden z předních představitelů Bilderberg Group a Harvardský profesor Kenneth Rogoff v jednom z posledních vydání Financial Times: budoucí plán pro světový system globální měny je zcela závislý na přežití eura. Tento plán by byl téměř zcela jistě zničen, pokud by Řecko nebo jiný členský stát zbankrotoval a opustil jednotnou měnu.

“Experiment s eurem nás tedy přivede na křižovatku”, napsal Rogoff, ”zda naši vnukové zdědí svět s velkým množstvím národních měn, či s malým množstvím měn multinárodních”.

1 komentář

Comments are closed.