Hoax nebo pravda? Studie elektromagnetismu očkovaných osob v Lucembursku, plus videa

Autoři: Mamer a Amar Goudjil, 08. července 2021
European Forum for Vaccine Vigilance
Evropské fórum pro obezřetnost při očkování

V posledních několika měsících se na sociálních sítích objevují stovky amatérských videí, na nichž jsou zachyceni lidé, kteří se po očkování viditelně stali elektromagnetickými. Poté, co řada našich členů vznesla mnoho dotazů na tento „údajný“ elektromagnetický efekt u očkovaných osob, se naše sdružení rozhodlo o toto zajímavé téma konkrétně zajímat.

Průzkum čistě statistické a sociologické povahy o tomto údajném elektromagnetickém efektu, který je předmětem této zprávy, vyvolává přinejmenším tři důležité otázky:

 1. Je pravdou, že se u lidí po očkování projevuje elektromagnetický efekt?
 2. Pokud ano, je pravdou, že tento efekt vykazují pouze očkovaní jedinci?
 3. Co je vlastně vpraveno do jedinců pod kvalifikací vakcíny, která tento efekt způsobuje?

Pokusem o zodpovězení těchto otázek byl pověřen pan Amar GOUDJIL, pokladník sdružení a člen pověřený demografickými a sociologickými otázkami.

Pro účely objektivního průzkumu bylo rozhodnuto:

 • Uskutečnit průzkum dotazem u 200 osob žijících nebo pracujících v Lucembursku.
 • Tento panel rozdělit do dvou skupin. První bude tvořit 100 osob očkovaných v Lucembursku a druhou 100 neočkovaných osob pro účely srovnání.
 • V každé z těchto skupin by mělo být 50 žen a 50 mužů.
 • Vybrat do studie pouze aktivní jedince vzhledem k tomu, že jsou mnohem více omezeni očkováním než neaktivní jedinci.
 • Místem studie bude nákupní centrum Belle-Étoile a ulice d’Arlon ve Strassenu.
 • Vytvořit podmínky pro zachovaní proměnných včlenění – pohlaví, věk, povolání, počet injekcí, farmaceutický původ injekcí, datum injekcí, magnetická přitažlivost, emise-recepce elektrického pole a město bydliště respondenta.
 • Z praktických důvodů budou dotazovány pouze osoby v oblečení s krátkým rukávem nebo bez rukávů.

Metoda přístupu a provedení:

 • Tazatel se jednotlivcům představil, představil sdružení a poté uvedl důvod průzkumu.
 • Poté se respondentů zeptal, zda by byli ochotni se dobrovolně zúčastnit průzkumu.
 • Tazatel poté vysvětlil respondentům zájmy průzkumu a seznámil jednotlivce s předmětem tím, že jim ukázal magnet, který přilepil na kovový předmět (sloup, auto atd.). Poté vysvětlil, že magnety k lidem nepřilnou a že přilnou pouze ke kovovým předmětům, ale že se objevila informace, podle níž očkované osoby vytvářejí přitažlivost magnetu.
 • Poté se respondenta zeptal, zda je ochoten zůčastnit se průzkumu a přiložil magnet na místo, kde byl očkován.
 • Pokud magnet přilne ke kůži na rameni, tazatel poté požádal respondenta, aby magnet přiložil na druhé rameno.
 • Poté se tazatl respondenta zeptal, zda je ochoten nechat si na rameno přiložit tester elektrického a magnetického pole (značka Meterk, model MK54), a vysvětlil mu, že našemu sdružení byla sdělena informace, že očkované osoby rovněž generují elektrické pole.
 • Tazatel pokračoval v diskusi a v rámci možností dále odpovídal respondentům, kteří se zajímali o prováděný experiment a o výsledky průzkumu.

Souhrnná prezentace výsledků za studijní týden od 1. června do 5. června 2021:

 • Nakonec bylo vyšetřeno pouze 30 očkovaných a 30 neočkovaných osob, zatímco cílem bylo vyzpovídat 100 osob pro první skupinu a 100 osob pro druhou skupinu.
 • Podmínka rozdělení podle pohlaví byla splněna. V každé skupině bylo dotazováno 15 žen a 15 mužů.
 • V neočkované skupině z 30 dotazovaných osob nebyla ani jedna osoba vykazující přitažlivost magnetu. Proto pro tuto skupinu experiment skončil.
 • Ve skupině očkovaných 29 z 30 dotazovaných osob vykazovalo přitažlivost magnetu. Tedy to že magnet bez obtíží přilnul k jejich kůži.
 • Z těchto 29 jedinců u 22 magnet přilnul pouze k jednomu rameni a pouze k místu vpichu. Těchto 22 jedinců byli ti, kteří dostali pouze jednu injekci. U dalších 7 osob z téže skupiny magnet přilnul na obě ramena.

V této skupině, očkovaných osob žijících nebo pracujících v Lucembursku, obdrželo:

 • 17 osob jednu injekci od společnosti Pfizer,
 • 7 osob jednu injekci od společnosti Astra Zeneca,
 • 3 osoby jednu injekci z laboratoře Moderna,
 • 3 osoby jednu injekci od společnosti Johnson & Johnson,
 • 6 osob obě injekce od společnosti Pfizer,
 • 1 osoba obdržela 2 injekce od společnosti Astra Zeneca,
 • 1 osoba obdržela 2 injekce od společnosti Moderna

Dva jedinci z této skupiny, zdravotní sestra pracující v CH, která byla očkována jako jedna z prvních a finanční analytik, vykazovali zcela abnormální emise elektrického pole. V případě zdravotní sestry bylo dokonce pořízeno video, které ukazuje hodnoty vyzařované testerem v oblasti kolem levého ramene. V případě analytika byly hodnoty vyzařované testerem přibližně stejné, ale jedinec náhle ukončil svou účast.

Z 30 respondentů z očkované skupiny jich 29 bydlí nebo pracuje ve Štrasburku. Pouze 1 žije v Metz, ale pracuje ve Strassenu.

Zdá se, že lidé, kteří byli očkováni dříve, v rámci vládního očkovacího programu, jsou mnohem více elektromagnetičtí než lidé, kteří byli očkováni později. Magnet na nich ulpívá rychleji a drží lépe než u čerstvě očkovaných lidí.

Poznámka: Vzhledem k tomu, že průzkum byl pro respondenty zcela destabilizující, nebyli v žádném okamžiku požádáni, aby magnet přiložili na jinou oblast než na ramena. Bylo by velmi zajímavé zjistit, zda magnet přilnul také na krk, hrudník, čelo nebo nohy a zda přilnuly i jiné předměty, jako jsou lžíce, nůžky a chytré telefony.

Závěr:

 • Bylo zjištěno, že očkovaní jedinci skutečně vyzařují elektromagnetické pole a že čím dříve byli jedinci očkováni, tím silnější pole vyzařovali. Tento výsledek, jenž byl zjištěn pouze manuálně přiložením a odstraněním magnetu na rameno, by měl být ověřen mnohem přesněji pomocí mnohem přesnějších přístrojů.
 • Bylo nesmírně obtížné najít jedince, kteří by byli ochotni se tohoto extrémně dezorientujícího experimentu zúčastnit.
 • Jedinci se o experiment zajímali ze zvědavosti, ale když pak viděli, že magnet ulpívá na jejich kůži, zprvu pochybovali a pak se náhle rozhodli dále nepokračovat. Někteří z nich byli dokonce extrémně nervózní, až zcela šokovaní.
 • Lidé se upřímně divili, jak je možné, že se magnet může přichytit na jejich kůži stejně snadno, jako se přichytí na kovovou tyč.
 • Požadovali vysvětlení a vyšetřovatel je ujistit, že nějaké vysvětlení musí existovat. Bylo jim doporučeno navštívit zpět lékaře, který jim poradil, aby si nechali píchnout injekci.
 • Jedna paní se dokonce rozplakala a řekla mi, že se očkovat nechtěla, ale byla k tomu donucena, protože jí zaměstnavatel řekl, že musí, protože pracuje v kontaktu se zákazníky.
 • Z rozhovorů vyplynulo, že lidé se ani nenechávají očkovat ze zdravotních nebo lékařských důvodů, z přesvědčení nebo ze strachu z nemoci, ale často v naději, že se vrátí do normálního života a budou moci opět volně cestovat.
 • Při diskusi lidé jasně vyjadřili své zděšení, že jsou bráni jako rukojmí. Mnozí přiznávali, že tato injekce je nesmlouvavá a že se jim nikdy nedostalo racionálního vysvětlení, byť jen z hlediska poměru přínosu a rizika. Po úvaze a diskusi pak tento akt popsali jako: „omyl, šílenství, kličku, nebo dokonce vydírání“.

I v tomto případě by mělo být provedeno psychosociální šetření skutečných motivů, které vedly očkované osoby k souhlasu s očkováním. V ideálním případě by se všechny rozhovory s očkovanými osobami nahrávaly a natáčely pro další analýzu.

Průzkum byl zastaven z důvodů svědomí a morálky, protože vyšetřovatel se již nedokázal vyrovnat s bezmocí lidí, jejichž tváře zkamení, když si uvědomí, že jim byla aplikována látka, o které nic nevědí. Vyšetřovatel, který v minulosti studoval techniky řízení a psychosociologii, byl zcela otřesen z chování těchto lidí, kteří se divili co se s nimi děje.

Lidé byli bledí, nervózní, přikládali si ruku na čelo nebo kříží ruce a tiskli spodní ret. Některým se potili ruce, protože bylo vidět, jak si je otírají o boky nebo stehna. Tyto efekty a projevy se obvykle objevují ve stavech úzkosti, extrémního stresu nebo opravdu měřitelného napětí.

Pro respondenty tyto nekontrolované fyzické projevy svědčí o hluboké nevolnosti, když si následně uvědomí, že možná udělali něco nenapravitelného. Nejhorší na tom je, že akt očkování je přitom aktem nevratným.

Na otázku, zda je pravda, že se u lidí projevuje elektromagnetický efekt poté, co podstoupili alespoň jeden akt očkování, je odpověď kladná a ano, skutečně se jedinci elektromagneticky projevují přinejmenším v oblasti vpichu.

Na otázku, co je jednotlivcům vpravováno do těla a co způsobuje tento účinek, odpověď neznámé, odpovědět na tuto otázku je na vládách a orgánech odpovědných za zdraví občanů, neboť to jsou ony, kdo přijaly závažné rozhodnutí o očkování obyvatelstva.

Nechceme zde rozebírat odpovědnost jednotlivých stran, ale je jisté, že pokud se nějaké paramagnetické nanočástice (nanonosiče nebo magnetické kuličky) dostaly do složení těchto tzv. vakcín, je jisté, že velmi rychle uslyšíme o bezprecedentní zdravotní katastrofě.

Podobný průzkum uskutečnila redakce vysílání The HIGHWIRE, kdy redaktorka přímo v terénu oslovila řadu lidí a s jejich souhlasem vyzkoušela zda jím drží magnety na rukou po očkování některou z vakcín. Podívejte se na video, jak to dopadlo:

 

Na závěr se podívejte na další video, tentokráte s moderatorem Stewem Petersem  od The Cortez Wealth Management Sudios, v kterém jeho host Dr. Jane Ruby dokumentuje otřesné odhalení týkající se virálních videí z celého světa, kde lidé ukazují, jak jim kovové objekty drží na paži po místě vpichu. CDC uvádí, že „vakcína” vás neudělá magnetickými, ani na místě vpichu, což je obvykle vaše paže. Dr. Ruby říká: „Oni lžou,” a poskytuje důkazy k podpoření svého tvrzení, a také varuje před ingrediencemi v injekcích, přímo ze zdroje.

 

Je nyní povinností toxikologů a farmakologů odhalit původ a příčiny těchto atraktivních účinků na očkované subjekty a je povinností garantů zdraví občanů této země velmi rychle požadovat zahájení vyšetřování přesného a skutečného složení těchto tzv. vakcín.

Originál zdroj článku: Global Research
České titulky ve videu: Otevři svou mysl
Překlad: Administrátor TOP-CZ

2 KOMENTÁŘE

 1. Podle mě, metodika měření magnetismu přiložením magnetu je velmi primitivní. Magnet a jakékoliv lehčí těleso může ulpět na kůži pouhým efektem vlhké přílnavosti potu rozličných vlastností zkoumaných osob. Divím se, že někoho nenapadl jednoduchý pokus, který většina z nás zná z hodin fyziky, kdy se pod karton vloží magnet a na karton shora se nasypou železné piliny, které se seřadí do tvaru magnetických siločar. Stačilo by rozemlít na prach železo, nebo ještě lépe feritový, nebo neodymový magnet a jím (třeba přes jemný papír) místo vpichu zaprášit a výsledek by byl exaktně prokazatený. Jinak je celý článek nebetyčný blábol.

 2. Taky jsem byl skepticky. Vybrousil jsem maly kulaty ocelovy plisek z vysoce kvalitni oceli a pres noc ho polozil na silny magnet. Poprosil jsem jednoho meho pritele vopichaneho s mRNA vakcinou Pfitzer, ze to vyzkousime; byl vopichnuty pred 2 tydny 2. davkou. Ocistil jsem mu pazi alkoholem na zraneni a potom chirurgickou deinfekci Kodan. Plisek na nem drzel, na me pazi, kterou jsem ani necistil, ne. Ja jsem uz od zacatku vedel, ze se nenecham vopichout nejakym svinstvem neznameho slozeni, nebot vakciny jsou casto zdrojem autoimunni reakce, ktere se potom snazi lecit kortkoidy a z toho je clovek invalida nedo spise zemre. Drtiva vetsina lidi to nevi a v dobrem umyslu si nechaji udelat mRNA vopich, ktery kdyby fungoval, muze mit ucinnost maximalne 6 tydnu.

Comments are closed.