Globální aliance ve jménu zla

Autor: Eric Zuesse pro The Saker

Globální aliance ve jménu zla je systém, který stojí v pozadí současné reality, což někteří nazývají „trvalá válka za trvalý mír“, jiní zase „věčná válka za věčný mír“, ale je to totéž, bez ohledu na název – jde o systém „národní bezpečnosti“, který dnes existuje, a který přesně předpověděl (a dramaticky vykreslil) George Orwell v alegorickém románu, nazvaném 1984.

Ve skutečnosti jde o vynucené finance od veřejnosti za účelem ještě většího obohacení aristokracie. A takto funguje tento systém ve skutečnosti: aristokracii tvoří miliardáři, kteří řídí vládu své země a vlastní bloky cenných papírů nejen v rámci soukromých zpravodajských médií, ale i soukromých firem (například Lockheed Martin a BAE), které vyrábí zbraně, prodávané pouze jejich vlastní vládě a vládám spojenců. Tyto vlády jsou kolektivně nazývány „spojenci“, a tvoří tak mezinárodní skupinu aristokracie, jejichž tým jim vyrábí zbraně, které jsou používány proti všem vládám, které tato aristokratická skupina označí za „nepřátele“ týmu. Těmito „nepřáteli“ jsou všechny národy, které si aristokratický tým vybere, že si je podrobí.

Veřejnost v dané zemi nemá v tomto aristokratickém týmu – neboli globální alianci ve jménu zla – žádné rozhodující slovo, namísto toho je prostě přinucena financovat tuto aristokratickou operaci, tuto operaci, vedoucí k podrobení si cizí země. Veřejnost je donucena to financovat (financovat vládě nákup zbraní od těchto korporací) formou daní, jenž platí suverénní vládě, která je jejich pánem; tito daňoví poplatníci jsou ve skutečnosti pouhými podřízenými vlády (vlastně podřízenými vlastníků zbrojařských firem a zpravodajských médií). Tito podřízení se propagandisticky nazývají „občané“ té dané „demokracie“, aby byly „zdůvodněny“ tyto vynucené platby, které si bere aristokracie na financování dobývání cizích území. Globální aliance ve jménu zla používá pro podrobování si cizích území právě tento systém, protože to je jediný systém, který může být dotažen až do bodu konečného vítězství, přičemž „vítězství“ představuje všeobecné globální podrobování, kdy se tým nakonec stane globálním vítězem – což je jejich cíl. Žádný jiný systém, než globální aliance ve jménu zla, nemůže nikdy dosáhnout takového vítězství, o kterém vždy imperialistická aristokracie snila. Hlavními cíli jsou nyní Rusko, Írán a Čína, avšak nejprve jsou cílem jejich spojenci, a to z toho důvodu, aby oslabili tyto tři země.

Odstavce výše popisují základní strukturu těchto diktatur, které jsou součástí globální aliance ve jménu zla (naprosto každá z nich). (V románu 1984 Orwell alegoricky nazval tuto budoucí alianci „Oceánie“.) Základní struktura není jednoduchá, je to složitý systém, který je vzájemně na sobě závislý, takže žádná jeho část nemůže být přesně pochopena mimo kontext, který je v odstavci uvedený. Právě tento kontext umožňuje, aby obrovský podvod – obrovská krádež, kterou aristokracie páchá na lidech – fungoval efektivně. Kdo nechápe tuto strukturu, nerozumí ani základním skutečnostem v mezinárodních vztazích, ani základním skutečnostem v rámci jeho vlastní země. Možná někde existuje demokracie, která je něco víc, než jen propagandistická lež, ale rozhodně demokracie neexistuje, a ani nemůže existovat, v rámci globální aliance ve jménu zla. Demokracie tam neexistuje, protože tato aliance je naprosto obsedantně oddaná systému, jehož cílem je podrobování, a pro fungování tohoto systému je zcela zásadní diktatura. To se nemůže stát v demokracii, která je pravá a autentická, protože tento systém se skládá pouze z aristokratické vlády. Při takovýchto operacích jsou lidé pouhými figurkami.

Tato operace je zlem, které dokonce zastiňuje zlo, jež páchá církev, neboť používá peníze svých farníků k vydržování mini-aristokracie, nazývané „teokracie“, a udržování nadřazenosti nad svým „stádem“ oveček, aby mohla znásilňovat či dokonce masakrovat. Například web Zero Hedge publikoval 26. srpna článek, nazvaný „V ‚historicky významné šokující zprávě‘ vatikánský úředník obvinil papeže Františka, že kryje sexuální zneužívání, a vyzval ho k rezignaci“, v němž je link na tento dokument, datovaný 22. srpna, který uvádí:

„Vždy jsem věřil a doufal, že hierarchie Církve by mohla v sobě nalézt duchovní zdroje a sílu, aby sdělila celou pravdu, odčinila napáchané a obnovila se. To je důvod, proč jsem se vždy vyhýbal tomu, abych činil prohlášení pro média, i když jsem o to byl opakovaně žádán, přestože to bylo moje právo tak učinit, abych se bránil před pomluvami, které o mně byly šířeny v tisku, dokonce i ze strany vysoce postavených prelátů římské kurie. Nyní však korupce dosáhla samého vrcholu církevní hierarchie, a tak mi moje svědomí velí, abych odhalil pravdu ohledně srdcervoucího případu emeritního arcibiskupa ve Washingtonu, D.C., Theodora McCarricka, který jsem se dozvěděl v průběhu plnění svých povinností, jenž mi svěřil sv. Jan Pavel II., jako zástupce pro pontifikální zastoupení v letech 1998 až 2009, a papež Benedikt XVI., jako apoštolský nuncius pro Spojené státy americké od 19. října 2011 do konce května 2016.“

Mimoto prof. Michel Chossudovsky publikoval na svém webu „Global Research“ 28. srpna článek „Kdo je papež František? Jorge Mario Bergoglio a argentinská ‚špinavá válka‘“, v němž odhalil, že navzdory „progresivnímu“ obrazu tohoto papeže, jak jej pečlivě vykreslily PR, byl vlastně „jedním z hlavních podporovatelů – v rámci katolické hierarchie – argentinské vojenské diktatury, která se dostala k moci v březnu 1976,“ a že Bergoglio dokonce „sehrál přímou roli v této ‘špinavé válce‘, a je tak spoluviníkem“. To všechno bylo v té době dobře známé, ale když se Bergoglio stal v roce 2013 papežem Františkem, západní PR agentury (nebo „zpravodajská“ média) to kryly. (Takové „přepisování historie“ bylo hlavním tématem Orwellovy knihy 1984.)

Ale platí to pouze pro Římsko-katolickou církev, největší světové náboženství, hlavní církev všech křesťanských směrů, která sepsala a vybrala dokumenty, tvořící Nový zákon, a tudíž obsahují standardní popis života a poslání židovského rabína (jako takový je několikrát zmiňovaný dokonce ve vysvětlivkách kanonického evangelia, které tato církev sepsala) Ježíše jako „mesiáše“ neboli údajného Spasitele všech hříšníků nebo porušitelů Tóry, židovského Písma Svatého, které následně katolíci začali nazývat „Pentateuch“, což je prvních pět knih „Starého zákona“ jejich vlastní nové církve. (Je pravda, že „historie“ naší kultury je přetrvávající „přepisovanou historií“.)

Globální aliance ve jménu zla je dokonce ještě horší, než tato církev, protože globální aliance v současnosti představuje vážnou hrozbu jaderného zničení celé civilizace; a proto je třeba tomu rozumět, než aliance dosáhne tohoto cíle – což bude konec nás všech.

Které země tedy odpovídají popisu, jenž je předmětem prvních odstavců? Které země tvoří globální alianci ve jménu zla?

Tvoří ji všichni spojenci vlády USA. To, co je popsáno v prvních odstavcích, se hodí na každého z nich, i když do různé míry v rámci každého z nich, do takové míry, do jaké má každý americký spojenec zásadní význam pro americkou aristokracii. To je aristokracie globálního centra, střed aristokratického kola, jenž se hrdě, avšak zcela propagandisticky, nazývá „Západní aliance“ (jako kdyby dobro bylo reprezentováno „Západem“ a zlo „Východem“), která je globální aliancí ve jménu zla.

Například Spojené království a Austrálie jsou zcela jistě členy této globální aliance ve jménu zla, a 26. srpna penzionovaný australský diplomat Brian Cloughley publikoval na webu „Strategic Culture“ článek „Británie se připravuje na válku proti Rusku“, v němž prozíravě poznamenal, že:

Novinový titulek v britském deníku Daily Mail ze 7. srpna shrnul mnohé z toho, co je paranoidní v současné, smutné Británii. Zní: „Ruské válečné lodě proplouvají kanálem La Manche, Putinovy ozbrojené síly zvyšují tlak na Královské námořnictvo“.

Představení Brexit se odehrává v době, o které je známo, že „vzhledem ke škrtům v příspěvcích a prudkému stoupnutí cen nájemného je Británie svědkem ohromného nárůstu bezdomovectví: počet lidí bez domova v samotné Anglii se od roku 2010 více než zdvojnásobil. Téměř 1,2 milionu starších osob v Británii a další milion osob se zdravotním postižením žijí bez sociální péče, kterou potřebují v rámci základních životních potřeb, jako je stravování, oblékání a mytí. Je to hrozné: těžce nemocní lidé jsou nuceni čekat 14 hodin, než se dostanou na toaletu, a lidé na invalidních vozících, kteří nemají žádné asistenty, aby jim pomohli s vařením, trpí podvýživou.

Avšak tento strašný stav neznamená nic pro ty, kteří netrpí žádným nedostatkem – včetně politiků vládnoucí Konzervativní strany, kteří požadují, aby se více peněz daňových poplatníků vynaložilo na zbrojení…

Takže 18. srpna britské noviny Daily Express, smutný pozůstatek jejich původní podoby, které se nyní předhánějí s Daily Mail ve zveřejňování článků o „celebritách“ a ultranacionalistických hovadinách, publikovaly zprávu s názvem „Bude spuštěna válečná loď Královského námořnictva v ceně tří miliard liber, aby se vypořádala s ‚obávanými‘ Rusy.“ Ovšem jak loď někoho odstraší, není vysvětleno, neboť nemá žádná letadla, a nebude funkční až do roku 2021. Náklady přesahují 4 miliardy dolarů, a 36 stíhaček F-35 bude teprve dodáno; každá z nich bude stát minimálně 90 milionů dolarů. To všechno se děje v zemi, kde nadace „Joseph Rowntree Foundation“ zaznamenala, že zhruba 14 milionů osob žije v chudobě – více než jedna pětina obyvatel.

Nechutná fraška, kdy se Británie připravuje na válku s Ruskem, se jeví ještě mnohem absurdnější ve světle prostých faktů, týkajících se srovnání výdajů. Britské ministerstvo obrany, ani povolná média (z nichž můžeme vyloučit BBC, Guardian a Independent), se nikdy nezmínily o tom, že v roce 2017, jak oznámil web IHS Jane’s, byly výdaje Ruska na obranu za roky 2017-2018 schváleny ve výši 51,35 miliard dolarů, zatímco ve Velké Británii to bylo přibližně 57 miliard dolarů. Ve skutečnosti jsou roční vojenské výdaje evropských členů NATO ve výši 254 miliard dolarů, což je zhruba pětkrát vyšší částka, než v Rusku. Přitom velká částka se vynakládá na rozmístění vojenských sil poblíž hranic s Ruskem. Mluví tady někdo o agresi?

To velmi dobře vystihuje hlavní rysy globální aliance ve jménu zla: aristokracie snižuje blahobyt svého vlastního obyvatelstva výměnou za to, aby mohla navýšit globální vládu aristokratické aliance. Skutečná válka není mezi zeměmi, ale mezi třídami: aristokraté versus veřejnost. V tomto smyslu je to válka, která existuje od počátku lidské civilizace. Teprve nyní však skutečně přechází do bodu, kdy je vážně ohrožena celá civilizace, a dokonce veškerý život na Zemi. To je důvod, proč je to nyní bezpochyby globální aliance ve jménu zla. Už to není jen 1984. Je to realita.

Zde jsou členové této aliance:

http://armstrade.sipri.org/

„Celková pojistná hodnota vývozu zbraní ze Spojených států, 2007-2017“

16 hlavních zemí:

Saúdská Arábie 10789

Jižní Korea 7964

Austrálie 7853

SAE 7177

Irák 4558

Japonsko 4241

Singapur 3964

UK 3704

Turecko 3534

Taiwan 3461

Izrael 3294

Indie 3140

Egypt 3040

Pákistán 2898

Kanada 2606

Katar 2186

Vzhledem k tomu, že královská rodina Saúdů je naprosto největším dovozcem zbraní ze Spojených států, zde je přehled SIPRI o globálním dovozu zbraní této královské rodiny:

V letech 2013-17 byla Saúdská Arábie druhým největším dovozcem zbraní ze všech zemí na světě [těsně před ní se umístila Indie], přičemž dovoz zbraní se v porovnání s lety 2008-12 zvýšil o 225%. Do konce roku 2017 bylo objednáno mnohem více zbraní [protože královská rodina Saúdů si v tom roce vyjednala s Trumpem nákup zbraní za 400 miliard dolarů], což naznačuje pokračující vysokou úroveň dovozu zbraní na dobu nejméně pěti let. Předchozí vrchol dovozu zbraní do Saúdské Arábie se uskutečnil v letech 1995-99, kdy byla tato země také druhým největším dovozcem zbraní na světě. Avšak dovoz zbraní v letech 2013-17 byl o 48% vyšší, než v letech 1995-99. Na rozdíl od konce 90. let Saúdská Arábie používá nyní tyto importované zbraně pro rozsáhlé boje, konkrétně v Jemenu. V letech 2013-17 bylo 61% zbraní importováno do Saúdské Arábie z USA, a 23% z Velké Británie. Dodávky během tohoto období zahrnovaly 78 bojových letadel, 72 bojových vrtulníků, 328 tanků a asi 4000 dalších obrněných vozidel.

Z hlediska skutečných výdajů na obranu však americká vláda v současné době vynakládá zhruba polovinu celkové částky, která je utrácena celosvětově; ve skutečnosti vynakládá přibližně 1,5 bilionu dolarů ročně na „obranu“ (jak jinak to nazvat v novojazyce George Orwella?).

Nejlepší popis PR toho, jak ředitelství pro obranu a kontrolu obchodu při Ministerstvu zahraničí USA pracuje společně s bezpečnostní a obrannou agenturou při Ministerstvu obrany USA – že jde v podstatě hlavně o operace, týkající se prodeje zbraní, a marketing amerických zbrojovek po celém světě, a že určují, které národy jsou „spojenci“ (kupci amerických zbraní), a které jsou „nepřátelé“ (terčem pro americké zbraně) – se nachází v doktorandské práci Dr. Spencera L. Willardsona z roku 2013, nazvané „Ovlivněno zbraněmi: Příčiny a důsledky transferu zbraní v rámci zahraniční politiky“, na straně 107. Ale rozhodující faktor, dokonce i v této sféře – sympatické chování USA – je, že pokud americký prezident nemá rád určitého výrobce zbraní, může se mu pomstít, nebo jej dokonce zničit pouze tím, že jeho administrativa nechá prodávat jen ty výrobce, kteří s ním budou spolupracovat. Obvykle všichni američtí výrobci zbraní podporují prezidenta, neboť je jejich hlavním prodejcem. Navíc každá země, která nekoupí dostatek amerických zbraní k uspokojení těchto zbrojovek, se zřejmě stane „nepřítelem“ USA, již nebude“spojencem“ – a to je velká cena pro každou zemi. Hlavním exportním trhem pro americké výrobce zbraní jsou nejlepší „spojenci“ vlády USA, a hlavní exportní trh pro zbraně, které vyrábí americký „nepřítel“ (jako je Rusko), se proto stává „nepřítelem“ USA. Americká aliance (diplomatická a vojenská politika USA) je řízena prodejem zbraní, nikoli národním či veřejným zájmem USA. Všechny tyto země jsou diktatury, přičemž každá z nich je řízena příslušnou národní aristokracií. To již prokázala vědecka studie, že se to týká i USA.

Ústřední členové globální aliance ve jménu zla jsou vlády, které zastupují národní aristokracie tří národů: USA, Saúdská Arábie a Izrael. Zatímco americká aristokracie je jádro (hlavní prodejce zbraní a válečný šmelinář) aliance, královská rodina Saúdské Arábie tvoří hlavní „podpěru“ devizové hodnoty amerického dolaru, a je také hlavním zákazníkem, který kupuje tyto zbraně, aby se udržel u moci; aristokracie Izraele je hlavní podpora pro Saúdy, neboť fungují jako lobbisté ve prospěch Saúdů na půdě Kongresu USA. Takže na špici je sjednocená trojice.

Nicméně zatímco muniční sklady, zastupující americké zbrojovky, požadují, aby existovala formální dohoda, že USA vstoupí do války na obranu Izraele, což se dosud nestalo, existuje méně formální závazek: Americká armáda odpověděla Izraeli „slovy [izraelského brigádního generála Zviky] Haimoviche: ‘Jsem si jistý, že jednou přijde nařízení, a budou zde v terénu americké jednotky, které budou součástí našeho nasazení a našeho týmu za účelem obrany státu Izrael.‘ A tyto americké jednotky, které budou nasazeny v Izraeli, budou připraveny zemřít pro židovský stát, řekl [velitel amerických vzdušných sil generálporučík Richard] Clark. ‚Jsme připraveni zavázat se k obraně Izraele, a kdykoli se zapojíme do boje, vždy bude existovat riziko, že dojde ke ztrátám. Ale my to přijímáme.‘“ Americké jednotky žijí a umírají jak pro majitele, tak pro zákazníky amerických výrobců zbraní, a za to je platí američtí daňoví poplatníci, stejně jako veškeré výdaje americké armády v řádu bilionů dolarů ročně platí americká veřejnost. To je jen část ceny, kterou platí za posluhování americké aristokracii – lidem, kteří řídí vládu USA.

Originál zdroj: The Saker blog