Analýza vojensko-biologických aktivit USA a jejich spojenců na Ukrajině a v dalších regionech – Ministerstvo obrany Ruské federace.

Autoři: Redakce South Front

Ruské ministerstvo obrany 7. července informovalo o výsledcích analýzy vojensko-biologické činnosti USA a jejich spojenců na Ukrajině a v dalších regionech světa. Ve zprávě se uvádí:

  • Ukrajinské speciální jednotky plánovaly použití biologických zbraní na východní Ukrajině;
  • ukrajinští vojáci byli jako dobrovolníci zapojeni do experimentů, jejichž cílem bylo posoudit snášenlivost nebezpečných infekčních chorob;
  • oficiální aktivity Pentagonu na Ukrajině jsou jen zástěrkou pro nelegální vojenský a biologický výzkum.
  • Ukrajina a další postsovětské státy se staly testovacím polem pro biologické zbraně nejen pro USA, ale i pro jejich spojence v NATO.
  • USA pokračují ve své politice budování vlastního vojenského a biologického potenciálu, čímž obcházejí mezinárodní dohody.

Briefing o výsledcích analýzy dokumentů souvisejících s vojensko-biologickou aktivitou USA na Ukrajině 7. července:

Ministerstvo obrany Ruské federace pokračuje v analýze vojensko-biologické činnosti USA a jejich spojenců na Ukrajině a v dalších regionech světa s ohledem na nové informace získané na osvobozených územích a v pobočkách Agentury pro snižování obranných hrozeb (DTRA), které tvoří jednotnou informační síť.

Již dříve jsme konstatovali, že ukrajinské projekty Pentagonu absolutně neodpovídají relevantním zdravotnickým problémům Ukrajiny, přičemž jejich realizace nevedla k žádnému zlepšení hygienicko-epidemiologické situace.

Speciální vojenská operace vedla k vytvoření závěrečné zprávy o činnosti DTRA z let 2005 až 2016.

Dokument obsahuje údaje o hodnocení účinnosti systému zdravotní péče, veterinární péče a biologické bezpečnosti, které v roce 2016 vypracovala skupina amerických expertů.

Tato zpráva je koncepčním dokumentem určeným pro další plánování vojensko-biologické činnosti Pentagonu na Ukrajině, obsahující závěry o realizaci programových pokynů.

Navzdory více než desetiletému období spolupráce při údajném „snižování biologických hrozeb“ odborníci konstatovali:

Současný stav zdrojů znemožňuje laboratořím účinně reagovat na mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví…“.

Dokument zdůrazňuje, že „za posledních pět let Ukrajina neprokázala žádný pokrok v provádění mezinárodních zdravotnických předpisů Světové zdravotnické organizace„.

Zpráva věnuje zvláštní pozornost nedodržování požadavků na biologickou bezpečnost při práci a skladování mikrobiálních sbírek.

Bylo konstatováno, že „většina zařízení se vyznačuje četnými hrubými porušeními, jako jsou neuzamčené systémy oplocení, nezavřená okna, poškozené nebo nefunkční systémy omezující výskyt patogenů, chybějící poplašné systémy.“ Výsledky přezkumu vedou k závěru, že na Ukrajině neexistuje žádný systém ochrany nebezpečných patogenů.

Zároveň byla pozitivně hodnocena činnost Agentury pro snižování obranných hrozeb (DTRA): této organizaci se podařilo přivézt do USA národní sbírku mikroorganismů, organizovat biologické hodnotící práce a realizovat projekty na studium zvláště nebezpečných a ekonomicky významných infekcí, které by mohly způsobit zhoršení (změnu) epidemické situace.

Zpráva zdůvodňuje, proč je třeba jménem Pentagonu pokračovat v této práci, která od roku 2005 stála více než 250 milionů dolarů.

Přílohou dokumentu jsou nejednoznačné poznámky o sponzorech a realizátorech programu snižování biologických hrozeb na Ukrajině, které nemají nic společného s otázkami biologické bezpečnosti. Zejména je zmíněna Sorosova nadace s poznámkou „přispěla k rozvoji otevřené a demokratické společnosti„.

Opět se potvrzuje, že oficiální aktivity Pentagonu na Ukrajině jsou jen zástěrkou pro nelegální vojenský a biologický výzkum.

Opakovaně jsme se zmínili o roli politiků Demokratické strany USA ve financování aktivit v oblasti biologických zbraní na Ukrajině a o zprostředkovatelských organizacích, které byly k tomuto účelu využity.

Rád bych se zmínil o jednom z klíčových dodavatelů Pentagonu, který dostává peníze z investičního fondu Huntera Bidena, společnosti Metabiota.

Dostupné údaje naznačují, že tato společnost je pouhou zástěrkou pro mezinárodně pochybné účely a je využívána americkou politickou elitou k provádění neprůhledných finančních aktivit v různých částech světa.

Existuje konkrétní příklad: Společnost Metabiota se podílela na reakci na epidemii eboly v západní Africe. Činnost zaměstnanců této společnosti vyvolala otázky Světové zdravotnické organizace (WHO), pokud jde o dodržování požadavků na biologickou bezpečnost.

Toto je zpráva mezinárodního panelu odborníků z Konsorcia pro hemoragickou horečku, kteří se v roce 2015 podíleli na boji proti virovému onemocnění ebola v Sieře Leone.

Podle dokumentu pracovníci společnosti Metabiota nedodrželi manipulační postupy a zatajili zapojení pracovníků Pentagonu, kteří společnost využívali jako zástěrku. Hlavním cílem těchto aktivit bylo izolovat vysoce virulentní varianty viru z nemocných a mrtvých lidí a také vyvážet jeho kmeny do USA.

Vzhledem ke zjevnému selhání aktivit společnosti Metabiota při plnění cílů kontroly šíření nemoci doporučil koordinátor Světové zdravotnické organizace pro ebolu Philippe Barbosa odvolat zaměstnance společnosti s tím, že je velmi znepokojen možnými riziky takové spolupráce pro pověst WHO.

Zvýšený zájem amerického vojenského dodavatele o virus eboly není náhodný: tato nemoc je jednou z nejpatogennějších pro člověka. Během epidemie, která začala v roce 2014, bylo nakaženo 28 000 lidí, přes 11 000 z nich zemřelo, úmrtnost se pohybovala kolem 40 %.

V rámci speciální vojenské operace byly získány dokumenty, které odhalují plány společnosti Metabiota a Ukrajinského vědecko-technologického centra na studium viru ebola na Ukrajině.

Jedná se o žádost USA o financování diagnostiky vysoce nebezpečných patogenů na Ukrajině, včetně viru ebola. Tento druh žádostí je součástí strategie USA přesouvat vysoce rizikové práce s nebezpečnými patogeny do třetích zemí.

Výzkum měl být prováděn v Mečnikovově protizánětlivém ústavu v Oděse. Vzhledem k tomu, že tato nemoc není endemická a na Ukrajině skutečně nikdy nebyla zaznamenána, existuje oprávněná otázka o potřebě takového výzkumu a jeho skutečném účelu.

Již jsme zaznamenali, že Ukrajina a další postsovětské státy se staly testovacím polem pro biologické zbraně nejen pro USA, ale i pro jejich spojence v NATO; na prvním místě pro Německo. Z pověření Společné zdravotnické služby německých ozbrojených sil byly realizovány různé projekty.

Odborníci Bundeswehru věnovali zvláštní pozornost patogenu konžské horečky. Byl proveden rozsáhlý screening vnímavosti místního obyvatelstva k této infekci, který zahrnoval shrnutí demografických, epidemiologických a klinických údajů. Tento druh přístupů umožňuje identifikovat nové regionální genotypy viru a vybrat kmeny, které způsobují latentní klinické formy.

Studium přírodních ohnisek krymsko-konžské horečky bylo provedeno pod záminkou zlepšení ukrajinského systému epidemiologického dozoru za účasti Institutu veterinární medicíny v Kyjevě a Mečnikovova protizánětlivého institutu v Oděse.

Zájem Bundeswehru o krymsko-konžskou horečku vyplývá ze skutečnosti, že úmrtnost může dosahovat až 30 % a její ohniska vyvolávají potřebu zdlouhavé a nákladné léčby, preventivních a speciálních manipulačních opatření.

Toto je citace z pokynů Bundeswehru:

Věnujte zvláštní pozornost smrtelným případům nákazy krymsko-konžskou horečkou, protože to umožňuje získat z mrtvých jedinců kmeny viru s maximální patogenitou a virulencí pro člověka.

Kromě Německa projevili o infekce přenášené klíšťaty velký zájem i mikrobiologové z USA; výzkum v této oblasti financovala DTRA prostřednictvím projektů UP-1 a UP-8.

Samostatný projekt zaměřený na ixodidová klíšťata, která jsou přenašeči řady vysoce nebezpečných infekcí (tularémie, západonilská horečka, konžsko-kriminální horečka), realizovala Texaská univerzita.

Klíšťata byla sbírána v jihovýchodních oblastech Ukrajiny, kde se nacházejí přírodní ohniska infekcí charakteristických pro území Ruské federace. Období provádění této práce se zároveň shodovalo s rychlým nárůstem výskytu klíšťové borreliózy u ukrajinské populace a také s nárůstem počtu klíšťat v různých oblastech Ruska sousedících s Ukrajinou.

Tuto problematiku zkoumají kompetentní ruští odborníci v koordinaci s odborníky z ruského ministerstva obrany.

Již dříve jsme upozornili na význam výsledků vojensko-biologických projektů s krycím názvem UP pro Pentagon.

Všimněte si zprávy, kterou pro americké ministerstvo obrany vypracovaly společnosti Black & Veatch a Metabiota. Podle tohoto dokumentu byly veterinární projekty s kódovým označením „TAP“ realizovány současně s projekty UP na Ukrajině.

Jejich hlavní vodítko spočívá v hospodářsky významných karanténních nákazách schopných poškodit zemědělství několika zemí a celých regionů, jako je například vozhřivka, africký mor prasat (AMP), klasický mor prasat, vysoce patogenní influenza ptáků a newcastleská choroba.

Africký mor prasat se dvěma projekty věnovanými tomuto patogenu představoval zvláštní zájem amerických vojenských biologů.

Projekt TAP-3 byl zaměřen na studium šíření patogenu AMP prostřednictvím volně žijících zvířat. V jeho rámci byly zkoumány migrační trasy divokých prasat přes Ukrajinu. Projekt TAP-6 rozšířil tento proces na východoevropské země.

Studium populací přenašečů nebezpečných zoonotických infekcí prováděli pracovníci Ústavu nových patogenů Floridské univerzity (Gainesville) ve Volyňské, Rovenské, Žitomirské a Černigovské oblasti Ukrajiny a v oblastech sousedících s Běloruskem a Ruskem.

Všimněte si zhoršující se situace afrického moru prasat ve východoevropských zemích: Podle údajů Mezinárodního úřadu pro nákazy prasat byla od roku 2014 ohniska nákazy zaznamenána v Lotyšsku (4 021 případů), Estonsku (3 814) a Litvě (4 201). V Polsku bylo zjištěno více než 13 000 případů AMP a zemědělské ztráty způsobené touto chorobou přesáhly 2,4 miliardy eur.

Použití biologických zbraní na Kubě v 70. a 80. letech jsme již zdůraznili. Dnes bych se rád zaměřil na vojensko-biologické aktivity USA během korejské války.

V březnu 2022 zveřejnil Institut strategických studií americké armády zprávu o americkém programu chemických a biologických zbraní během korejské války. Cílem této zprávy bylo vytvořit možnou obrannou linii proti obviněním z nezákonných aktivit prováděných americkými biolaboratořemi na Ukrajině.

Dokument se snaží vyvrátit svědectví 38 amerických vojenských pilotů, kteří přiznali použití biologických zbraní v Číně a Koreji.

Podle dokumentu si při přípravě na korejské tažení „americké letectvo zajistilo další prostředky na nákup velkého množství chemické a biologické munice, získalo pro ni zkušební střelnici v Kanadě a provedlo rozsáhlou koncepční práci na jejím použití„.

V té době Američané považovali za prioritní biologické agens patogeny brucelózy a hospodářsky významné infekce, včetně stonkové rzi pšenice. 2 500 kusů munice tohoto typu plánovalo Velitelství strategického letectva USA použít, včetně „k útoku na sovětské obilné plodiny„.

Analýza údajů uvedených ve zprávě ukazuje, že americké velení využívá výsledky výzkumu získané z japonského vojensko-biologického programu a určitou návaznost na práce, které dříve prováděl Oddíl 731 vedený Širo Išiim.

Jedná se o záznam z uzavřeného zasedání zástupců CIA, ministerstva zahraničí a Pentagonu ze 7. července 1953. Z dokumentu jasně vyplývá, že Američané se v rámci svých strategií zaměřených na obranu před obviněními zaměřují na techniky manipulace s veřejným míněním a na agresivní protiútok.

Zpráva uvádí, že úředníci se zdráhají skutečného vyšetřování chemických a biologických incidentů kvůli obavám z prozrazení aktivit prováděných osmou armádou USA.

Srovnávací analýza amerických aktivit během korejské války a v současnosti na Ukrajině tak ukazuje na přetrvávající politiku USA, která spočívá v budování vlastních vojenských a biologických kapacit při obcházení mezinárodních dohod.

Na závěr bych rád uvedl reálné údaje o zdravotním stavu dobrovolně se vzdávajících ukrajinských vojáků. V tomto diapozitivu jsou uvedeny údaje o přítomnosti protilátek proti původcům nakažlivých chorob, aniž by byly uvedeny osobní údaje těchto vojáků.

Výsledky jsou následující:

  • 33 % vyšetřených vojáků mělo hepatitidu typu A,
  • přes 4 % mělo horečku s renálním syndromem a
  • 20 % mělo západonilskou horečku.

Tato čísla jsou výrazně vyšší než statistický průměr. Vzhledem k aktivnímu výzkumu těchto nemocí, který pořádá Pentagon v rámci ukrajinských projektů, existuje důvod se domnívat, že vojáci Ozbrojených sil Ukrajiny (OSU) byli zapojeni jako dobrovolníci do experimentů k posouzení snášenlivosti nebezpečných infekčních nemocí.

Při hospitalizaci vojáků ve zdravotnických zařízeních byl zaznamenán nedostatečný terapeutický účinek antibakteriálních léků. V jejich krvi byly navíc zjištěny vysoké koncentrace antibiotik, včetně sulfonamidů a fluorochinolonů.

Tato skutečnost může svědčit o preventivním užívání antibiotik a přípravě personálu na působení v podmínkách biologické kontaminace, například původcem cholery, což nepřímo dokládá informace ruského ministerstva obrany, že ukrajinské speciální jednotky plánovaly použití biologických látek.

****

VÍCE K TÉMATU:

USA budou udržovat biolaboratoře v Indonésii
Zasazení šanghajské blokády do kontextu: Čína to vnímá jako biologickou zbraň.
Tajná laboratoř NATO pro biologické zbraně v podzemí Mariupolu?
Existence ukrajinsko-amerických biologických laboratoří prokázána různými zdroji

Originál článku a úvodního obrázku: South Front
Překlad: Admin Nekorektní TOP-CZ